ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשג

ב"ה, כ' אד"ר תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

ברכה ושלום!

מאשר הנני קבלת מכ' ובהם בקשות ברכה פ"נ מיום י"א אד"ר ושלפניו,

ובעת רצון יקראו על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

במענה לשאלתה - מובן שמכתבי' לכאן נכון שתמשיך לכתוב בסגנון וכו' שלה ולא דשל אחרים. והשם יצליחה שיהיו בתוכן טוב תכה"י.

בברכה לבשו"ט,

מ. שניאורסאהן


נדפסה ב"מקדש מלך" ח"ג ע' קפח.