ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשה

ב"ה, כ"ג אדר ראשון תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"מ צנמ"ס וכו'

... שי'

שלום וברכה!

במענה למכתב כת"ר בקצרה מט"ז אד"ר, בו כותב ע"ד אפשריות בקשר למצב הרבנות באהקת"ו כו',

בטח ידבר (ויברר) בכל השייך לזה - אל זקני הרבנים אשר באהקת"ו, ובודאי אין צורך להדגשה לדכוותי' דכת"ר שכוונתי לאלו הרבנים אשר בכל עניני תומ"צ (כולל - רבנות) - הראו בעבר בפועל, שרק מורא שמים עליהם,

ואין עליהם לא מורא ממשלה ולא מורה שר ולא מורה מפלגה ולא המורא פן יחסר לחמו או כבודו.

בכבוד ובברכה,

מ. שניאורסאהן

לאחרי בקשת הסליחה כדרוש וכו': נצטערתי וכו' להעובדא אשר גם כת"ר נצטרף לאלה שנטשו את המערכה של מלחמת הקיום היהודי של הנוער דבנ"י אשר בארצה"ב (עניי עירך ופקו"נ),

שבאם המקיים נפש אחת כו' עאכו"כ כו"כ נפשות. ופשיטא שאינה דומה כלל וכלל ההשפעה בריחוק מקום. - ואף שלכאורה הרי אמחז"ל שאין צועקים על העבר - פשוט שבנדו"ז ובנוגע ליום המחר - אין זה עבר, כ"א עתיד ו"רשות לכל אדם נתונה אם רצה כו' ואין מי שיעכב בידו כו'".

נתעכב מכתבי זה, כי נתלבטתי רבות האם לכתוב הוספה זו, אבל באתי לידי החלטה שעכ"פ בקיצור נמרץ - מוכרחני לכתוב, כי אסורה השתיקה בכגון דא. וכנ"ל - אתו הסליחה.


מצילום האגרת. נדפסה ב"התקשרות" גליון קד ע' 11.

נצטערתי ראה גם לעיל חכ"ז אגרת י'שח, ובהנסמן בהערות שם.

עניי עירך ראה ב"מ עא, רע"א. רמב"ם הל' מתנות עניים פ"ז הי"ג. טושו"ע חו"מ רסצ"ז. שו"ע אדה"ז ריש הל' הלוואה.

המקיים נפש אחת סנהדרין לז, א (במשנה).

אמחז"ל ראה ברכות נד, א. רמב"ם הל' ברכות פ"י הכ"ב. טושו"ע או"ח סר"ל ס"א.

רשות . . בידו רמב"ם הל' תשובה ריש פ"ה.