ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשי

[כ"ו אדר א', ה'תשל"ג]

שלא לעכב המענה מטלפנים: השקו"ט בכהנ"ל באחרונים – ידועה וגדלה, ובפרט לאחרונה (בקשר עם המצב באהקת"ו).

בנוגע לפס"ד בפועל – שייך לאגוה"ר וכיו"ב.


מצילום כתי"ק, על גליון שאלת מו"ה יצחק אייזיק הלוי טירנויער, מיום כ"ו אדר א' ה'תשל"ג, אם יש חשש ניוול המת ע"י שהרופאים יתחבו מחט – לאחר המיתה ל"ע – בכבד של ילד שחולה במחלה אנושה בכדי להיוודע שורש מחלתו, ועי"ז לרפא עוד ילד שגם הוא חולה במחלה זו אך מצבו אינו אנוש כ"כ.