ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשיא

ב"ה, כ"ח אדר ראשון תשל"ג

ברוקלין

הרה"ח אי"א נו"נ כו'

שלום וברכה!

מאשרים קבלת מכתבו מכ"ג אד"ר והמצו"ב, ובהתאם להוראות כ"ק אדמו"ר שליט"א הננו להעיר כדלהלן:

1) פשוט שצ"ל הגה"ה טובה שם על אתר בנוגע: 1) התוכן והוא עיקר מוכרח. וכן 2) בנוגע לסגנון וכיו"ב.

2) כיון שמתעכב - יו"ל שלא בביהד"פ דכחב"ד.

3) השם כמו כאן אבל בהדגשה "הכולל כפר חב"ד ונחלת הר חב"ד".

4) באם לא יתעכב עי"ז - יבררו ויצרפו גם הכולל תו"א.

5) בנוגע לההערות הוא כנ"ל, ועיקר - מוכרחת הגהה קפדנית על אתר ושיהיו אחראים הן בנוגע לנגלה והן בנוגע לחסידות. וק"ל.

בברכת כט"ס,

ש.מ. סימפסון

מזכיר


נדפסה ב"מקדש מלך" ח"ד ע' שלא.

מו"ה יוסף שמחה גינזבורג, כפר חב"ד.

פשוט שצ"ל הקובץ פלפולא דאורייתא שע"י חברי הכולל בארה"ק.

תו"א תורת אמת, בירושלים עה"ק.