ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשיג

[ערש"ק פ' ויקהל, מבה"ח וער"ח אדר ב', ה'תשל"ג]

בל"נ למה לא פרש"י טעם הכפילות בר"פ: ויאמר גו' לעשות גו' ויאמר גו' לאמר (לכם) והשינוי שבין זל"ז אף שב' הציווים נאמרו באופן א' (כי תשא, תרומה).


מצילום כתי"ק (שנדפס ב"כפר חב"ד" גליון 848 ע' 9), על גליון שאלת מו"ה יוסף וואַלדמאַן - איזה פירוש רש"י יפרש הרבי בהתוועדות ש"ק פ' ויקהל. מענה נוסף אליו לעיל – י'תרסח.

למה . . תרומה) ראה "שיחות קודש" תשל"ג ח"א ע' 354 ואילך. לקו"ש חי"א שיחה א' לפ' ויקהל (ע' 158 ואילך).

בר"פ = בריש פרשתנו.