ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשכ

ב"ה, י' אדר ב', ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

הנכבד והנעלה עוסק בצרכי ציבור

מר צבי שי' איצקוביץ

שלום וברכה!

הנני לאשר קבלת מכתבו מיום כ"ז אדר א', ובינתים קבלתי גם כן ידיעה מידידינו המשותפים, אשר תוכן מכתבו שוב אינו מעשי.

ובכל אופן, כיון שנמצאים אנו בסמיכות לימי הפורים אנצל הזדמנות זו לא רק לאשר קבלת מכתבו, אלא גם לאחל לו ולבני ביתו שיחיו, בהתאם לחודש זה שנצטוינו להרבו[ת] בו בשמחה, שיתן להם ה' סיבות אמתיות לשמחה אמיתית, כולל גם בפעולותיו לטובת הכלל והפרט וגם בעניניהם הפרטיים, ובסגנון המגילה - אורה ושמחה וששון ויקר, ולהמשיכם בכל ימות השנה.

בכבוד ובברכה.


מר צבי איצקוביץ אגרות נוספות אליו – לעיל חכ"ו ט'תשפח, ובהנסמן בהערות שם.

שנצטוינו להרבות בו בשמחה תענית כט, סע"א. מג"א או"ח הל' מגילה סתרפ"ו סק"ה.

ובסגנון המגילה אסתר ח, טז.