ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשכא

ב"ה, י"ב אדר ב', ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

למר ומרת נתן דוד ודבורה שיחיו רבינוביץ

שלום וברכה!

הנני לאשר קבלת מכתבו מכ"ח אדר א', והנני מודה לו עבור הבשורה הטובה שעבר הבחינה בהצלחה. ויהי רצון שגם להבא יבשרו אך טוב.

ובפרט שנמצאים אנו בחודש אדר שנצטוינו בו להרבות בשמחה, ומכיון שאין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו הרי בודאי שהוא נותן ומזמין ענינים טובים לשמוח בהם, ובפרט שבשנה זו, שנת עיבור, יש לנו שני חדשי אדר, כלומר שגם ה"מרבין בשמחה" צריך להיות בכפליים. ולא עוד, אלא שכיון שהציווי בא מה' אלקים אמת, הרי המדובר הוא בשמחה אמיתית, בלי ענינים המבלבלים.

ובעמדנו לפני ערב פורים, שהוא היום-טוב של חודש אדר, למותר להדגיש שאחת הנקודות של פורים הוא ענין של קירוב הלבבות, שהוא אחד מטעמי מצוות משלוח מנות איש לרעהו, כמבואר בטעמי המצוות. ואין לך דבר המקרב לבבות בני ישראל איש לרעהו ולאביהם שבשמים כתורה ומצוות. ואם בכל השנה כולה שומה עלינו להפיץ היהדות ולבססה, על אחת כמה וכמה בימים אלו. ובודאי לדכוותי' האריכות למותר.

ויהי רצון שיעשו האמור מתוך שמחה ומתוך הוספה בתורה ובמצוותי' ובהתאם לדברי המגילה - ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר, ודרשו חכמינו ז"ל אורה זו תורה וכו'.

בכבוד ובברכת ימי פורים שמחים ומאירים.


שנצטוינו בו להרבות בשמחה תענית כט, סע"א. מג"א או"ח הל' מגילה סתרפ"ו סק"ה.

שאין . . בריותיו ע"ז ג, סע"א.

מה' אלקים אמת ירמי' י, י.

ובעמדנו ראה גם לקמן אגרת י'תשלז.

כמבואר בטעמי המצוות ראה מנות הלוי (לר"ש אלקבץ) עה"פ אסתר ט, כז. של"ה שכט, ב. מגילת סתרים עה"פ אסתר ט, יט.

לדברי המגילה אסתר ח, טז.

ודרשו חכמינו ז"ל מגילה טז, ב.