ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשכו

ב"ה, ט"ז אדר ב', ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

תלמידות כתה המסיימת של "בית רבקה"

דברוקלין, נ.י.

ה' עליהן תחיינה

ברכה ושלום!

במענה להודעתן על דבר סיומן חוק לימודיהן, יהי רצון שיהי' בשעה טובה ומוצלחת להתקדמות נעלה יותר בלימודיהן והנהגתן כיאות לבנות ישראל הנושאות בגאון את התואר - בנות שרה רבקה רחל ולאה אשר בנו את בית ישראל.

כיון שבאים אנו מימי הפורים וקריאת המגילה, הרי אחד מהענינים ה"נזכרים ונעשים" דהימים ההם - נזכרים על מנת שיהיו נעשים גם בזמן הזה - כמודגש במגילת אסתר, הוא: ישנו עם אחד (לא רק אז ושם, כי אם בכל מקום וזמן, אף על פי שהוא) מפוזר ומפורד בין העמים (ואחדותם מתבטאת בזה ש)דתיהם שונות מכל עם (פירוש "דתיהם" לשון רבים - נימוסיהם, מנהגיהם והנהגתם בחיי היום-יום). וזהו השייך לכל בני ובנות ישראל בכלל,

וכמדובר בהתועדות פורים בנוגע לנשי ובנות ישראל בפרט, הרי אף על פי שמאמר מרדכי אסתר עושה, וכל הנהגתה היתה על פי הוראות מרדכי, ראש הדור, בכל זה נקראה המגילה דוקא על שמה בלבד, מגילת אסתר, שזה מדגיש עוד הפעם שמעשה עיקר, והעשי' הרי היתה על ידי אסתר. וזהו גם כן מביאורי הענין שביקשה אסתר "כתבוני לדורות", שכמובן לא לכבודה נתכוונה, אלא שממנה תלמדנה וכן תעשנה נשי ובנות ישראל בכל הדורות, ובאופן של מסירות נפש, כמו שהיא מסרה נפשה בעד עמה ובעד כל הקדוש לעמה.

יתן השי"ת שכל אחת ואחת מהן תלך מחיל אל חיל במעשה בפועל, בכל עניני יהדות, והשי"ת יברך את כל אחת ואחת מהן וימלא משאלות לבבן לטובה.

בברכה להצלחה ולבשורות טובות,

מ. שניאורסאהן


נזכרים ונעשים אסתר ט, כח.

נתבאר בשיחת פורים ("שיחות קודש" תשל"ג ח"א ע' 390).

ישנו עם אחד . . מכל עם אסתר ג, ח. בהבא להלן ראה גם לקמן אגרת י'תשלז.

וכמדובר בהתועדות פורים "שיחות קודש" שם ע' 422 ואילך.

מאמר מרדכי אסתר עושה אסתר ב, כ.

נקראה המגילה דוקא על שמה בלבד ראה גם לעיל חכ"ז אגרת י'צה, ובהנסמן בהערות שם. לקמן אגרת אגרת י'תשמב.

מעשה עיקר אבות פ"א מי"ז.

כתבוני לדורות מגילה ז, א. נתבאר בארוכה בלקו"ש חט"ז שיחה א' לפורים (ע' 352 ואילך).

תלך מחיל אל חיל ע"פ תהלים פד, ח. וראה ברכות בסופה. שו"ע אדה"ז או"ח סקנ"ה ס"א. וש"נ.