ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשכז

ב"ה, ט"ז אדר ב', ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר אהרן שי' כהן

שלום וברכה!

מכתבו מיום ח' אדר ב' הגיעני וכן הקודמים. ותודה רבה על שימת לבבו להביא לידיעתי המאורעות והאירועים אודותם כותב. ובודאי גם להבא יעשה כן ותודה מראש.

לגופו של ענין קשה להביע דעת לאמיתתו של דבר, כיון שמכל ענין וענין הרי הנוגעים בדבר תיכף ומיד עושים עיסקה ומבצע וכו' ועד כדי חוסר כל בושה, ולדוגמא בענינים שכותב אשר דוקא הקובעים את קו הפעולה אינם בושים מלומר גלוי שמוכרחים להיכנס לעיסקה עמהם באם רוצים שיוותרו בענין גיוס בני הישיבות אזי יוותרו להם בענין מיהו יהודי - חרפה שלא היתה כמוה אפילו בהנהגתם של ד' וה' האישים האמורים, אף שכבר הכינו הבסיס להכחיש בתוקף בנוסח הידוע לא היו דברים מעולם, ובסגנון חכמינו ז"ל הטוען (א) לא לויתי (ב) לויתי ופרעתי (ג) אני הייתי המלוה ולי צריך לשלם ההלואה.

כן מתחילה הכריזו שחוק השבות לכל פרטיו הוא הישג דתי נפלא, ואחרי כן הכריזו שמעולם לא היתה החלטה מהרבנות הראשית בזה וכו' וכו', ועד לההצהרה האחרונה כאן ודוקא בעמוד ראשון של העתונות שמעולם לא נתקבלה ההחלטה על דבר גיוס בני הישיבות. ואין פוצה פה ומצפצף. וכמובן ממשיכים לעמוד בראש וראשונה בכל הפעולות ובעיקר כולל חלוקת הכספים והמשרות והכיבודים וכו'.

וכפי שאמרתי כמה פעמים אולי הלימוד זכות עליהם הוא שרואים שהנהגתם האמורה בכל בעי' העומדת על הפרק היא תמיד בכיוון אחד העלול לגרום ח"ו להירוס עם ישראל תורת ישראל וארץ ישראל ואף על פי כן איתן מושבם והם העומדים ראשונה וקובעים את הקו, וכל אלו שאומרים שלא יודו ולא יסכימו וכו' הרי כשבא הדבר לפועל מתחננים אצלם שיתנו גם להם חלק מהכיבודים וכו' ומבטיחים להם מקומם בראש הרשימה לבחירות הכנסת והמוסדות, אף יכריזו עליהם בפה מלא שהם הם המנהיגים האחראיים והמדריכים האמיתיים השומרים על דתנו וכו' וכו'. ואין להאריך בדבר המבהיל.

וכיון שעומדים אנו בין נס לנס, בין נס דפורים לנס דחג הפסח, יהי רצון שנזכה גם אנו לראות נסים בפועל בכל הענינים האמורים, אף דאכתי עבדי דאחשורוש אנן (מגילה יד,א).

בכבוד ובברכה אשר סוף סוף יתחיל לבשר בשורות טובות.


מר אהרן כהן אגרות נוספות אליו - לעיל י'תריז, ובהנסמן בהערות שם.

גיוס בני הישיבות ראה גם "שיחות קודש" ה'תשל"ג ח"א ע' 451.

בענין מיהו יהודי ראה לעיל חכ"ז אגרת י'ב, ובהנסמן בהערות שם.

ובסגנון חכמינו ז"ל ראה כתובות פח, א (האומר לא לויתי כאומר לא פרעתי דמי).

החלטה מהרבנות הראשית ראה לעיל שם אגרת י'רפב, ובהנסמן בהערות שם. לקמן אגרות י'תשסז. י'תשצט.