ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשכח

ב"ה, ט"ז אדר ב', ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

הרה"ח וו"ח אי"א נכבד ונעלה איש המעלה

עוסק בצרכי ציבור הרב ברוך גרשון ס"ט נ"י

דק"ק מדריד יע"א

שלום וברכה!

הנני לאשר קבלת מכתבו עם המצו"ב חוברת פורים, ועתה נתקבלו גם כן שני העתקים מן ההגדה של פסח. ותשואות חן לכת"ר בעד שימת לבבו לשלחם לי.

ויהי רצון שיוסיף אומץ וילך מחיל אל חיל בהפצת היהדות החרדית האמיתית, כיד ה' הטובה עליו.

התקוה שגם להבא ישלח הנה פרסומיו.

בטח היתה לו ביחד עם זוג' תחי' שמחת פורים כראוי, ויהי רצון שיהי' הכנה לחג הפסח כשר ושמח.

בכבוד ובברכה.


הרב ברוך גרשון ס"ט אגרת נוספת אליו - לקמן אגרת י'תתקב.

וילך מחיל אל חיל ע"פ תהלים פד, ח. וראה ברכות בסופה. שו"ע אדה"ז או"ח סקנ"ה ס"א. וש"נ.