ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשל

ב"ה, י"ז אדר ב', ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

הבחור דניאל שי'

שלום וברכה!

בנועם קראתי מכתבך, והשם יתברך ימלא משאלות לבבך לטובה.

תקותי שהיתה לך שמחת פורים הראוי' לשמה, והעיקר הוא להמשיך משמחה זו, ובפרט מהוראות ימי הפורים, בכל ימות השנה.

ובודאי ידוע לך מה שמספרים חכמינו זכרונם לברכה, שנס פורים הי' בזכות התורה שלמדו כ"ב אלף תינוקות של בית רבן שמרדכי היהודי אסף אותם ולמד עמהם.

ובודאי ידוע לך גם כן שאותו המן הרשע לא הי' הראשון ואף לא האחרון, וכמו שאנו אומרים בהגדה של פסח, שבכל דור ודור קמים עלינו המן'ים, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, אלא שהוא באופן של "אותותינו לא ראינו" ואין בעל הנס מכיר בנסו. אבל בודאי שהוא בזכות התורה והמצוות.

ולכן חובה על כל אחד ואחד מאתנו ללמוד תורה, לימוד על מנת לקיים המצוות, ולהשתדל בהפצת התורה והמצוות כל אחד כפי אפשרויותו, שהרי נוגע זה לקיום כל עם ישראל. והשם יתברך יצליח אותך ללכת מחיל אל חיל בכל האמור.

בברכה להצלחה ולבשורות טובות.


שמספרים .. כ"ב אלף תינוקות ראה אסת"ר פ"ט, ד. יל"ש אסתר רמז תתרנז. תורת מנחם - מלוקט אדר ע' נה, וש"נ.

בהגדה של פסח פיסקא "והיא שעמדה".

"אותותינו לא ראינו" תהלים עד, ט.

ואין בעל הנס מכיר בניסו נדה לא, א.

ללכת מחיל אל חיל ע"פ תהלים פד, ח. וראה ברכות בסופה. שו"ע אדה"ז או"ח סקנ"ה ס"א. וש"נ.