ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשלא

[י"ז אדר שני, ה'תשל"ג]

אינו נכון כלל וכלל ובודאי אשר אין זה רצון השם. וישאר כאן עד לאחר תשרי הבע"ל – באופן שנוכל לחוג ביחד כל ג' הרגלים (וכן יום הולדתי) – כולל שמחת תורה – וינצל הזמן ללימוד התורה ועיון בה בחיות ועד שיוכל להחיות גם אחרים. והשם יצליחו – כי זהו רצון השם.

אזכיר עה"צ.


מצילום כתי"ק, על גליון מכתב מי"ז אדר ב' ה'תשל"ג, מיהודי שכ"ק אדמו"ר השתדל למנעו מלהמיר ולהיות כומר לאמונתם. במכתבו מודה לרבנו על אשר למד מאתו, ושמ"מ אינו יכול להשאר יותר בצלו, בגלל היחס לאותו האיש. כשהגיע איש זה להתוועדות שבת פרה, הוקדשה לו שיחה מיוחדת.