ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשלב

ב"ה, י"ח אדר ב', ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

מחו' הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ

הרב אלי' חיים שי' קרלבאך

שלום וברכה!

בנועם קבלתי הידיעה על דבר המסיבה שעורכים לכבוד יובל העשור לכהונתו במשרת הרבנות.

שנוסף על עצם הענין, הרי זה מראה שמארגני המסיבה והמשתתפים בה מעריכים כהוגן ענין הרבנות, כלומר מעריכים את יוקר תורתנו, תורת אמת ותורת חיים ומצוותי' עליהן נאמר וחי בהם, בחיי היום-יום בכל מקום ובכל זמן, אשר מהעיקרים בזה הוא שזאת התורה לא תהא מוחלפת.

ויהי רצון אשר מתאים לאחד הציווים העיקריים שבתורתנו - מעלין בקודש, כל חברי הקהילה ומנהיגי' בראשם והוא כרב בקהילא קדישא זו ילכו מחיל אל חיל להעלות בקודש בחיי היום-יום, ויקויים בהם, בתוככי כלל ישראל, מתאים ליומין זכאין דחודש זה, להרבות אורה ושמחה וששון ויקר, אורה זו תורה כו', ואין מקרא יוצא מידי פשוטו - אורה ושמחה וששון ויקר.

בכבוד ובברכה לכל המשתתפים שליט"א.

מחו'


יובל העשור לכהונתו ראה לעיל חי"ח אגרת ו'תשנה.

עליהן נאמר אחרי יח, ה.

שזאת התורה לא תהא מוחלפת נוסח "אני מאמין" עיקר הט'. וראה לקו"ש חכ"ג שיחה ג' לחג השבועות (ע' 33 ואילך). וש"נ.

מעלין בקודש ברכות כח, א. וש"נ. וראה גם לעיל אגרת י'תרעא, ובהנסמן בהערות שם.

ילכו מחיל אל חיל תהלים פד, ח. וראה ברכות בסופה. שו"ע אדה"ז או"ח סקנ"ה ס"א. וש"נ.

אורה . . ויקר אסתר ח, טז.

אורה זו תורה מגילה טז, ב.

ואין . . פשוטו שבת סג, א. וש"נ.