ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשלח

ב"ה, כ"ט אדר ב', ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

כבוד הוו"ח אי"א נו"נ בחור מעם ומורם מעם ודורש טוב לעמו בעל מדות תרומיות ענף עץ אבות מו"ה שניאור זלמן שליט"א

שלום וברכה!

רצוני להביע בזה ת"ח לכ' בעד הספ"י דקבלת פני משלחת אנ"ש שי' בימי הפורים כשמסרו למר פ"ש ומשלוח מנות ממני. ובפרט שהי' זה בחמשה עשר באדר, פורים דמוקפות חומה, ובירושלים השלימה, עיר שחוברה לה יחדיו.

ויהי רצון שבקרוב ממש יקויים היעוד ואני אהי' לה נאום ה' חומת אש סביב, ביחד עם היעוד פרזות תשב ירושלים, וכמבואר בכמה מקומות (אוה"ת בשלח ע' תרפא ועוד) שאין זה בסתירה אלא עולה בד בבד.

ובימים אלה דסיום חודש אדר וערב חודש ניסן, הנני שולח למר איחולי אשר המרבין בשמחה דחודש אדר יומשך בכל השנה וחודש הגאולה דחודש ניסן יבשר בשנה זו גאולתנו האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו.

בהוקרה ובכבוד ובברכה

מ. שניאורסאהן


מו"ה שניאור זלמן שזר. אגרות נוספות אליו - לעיל י'תקפט, ובהנסמן בהערות שם.

הספ"י = הסבר פנים יפות.

ומשלוח מנות ממני ברשימות הר"א וואלף (הוראה שע"י הרב חדקוב): שיבקר אצל ידידינו [שזר] עם משלחת ושיהי' בשטורעם גדול שיראה עוד יותר (כי הרי לא רוצה להמשיך יותר בכהונתו), ויגיד לו שזה משלוח מנות מכ"ק אדמו"ר שליט"א, ושהספר הראשון [ס' הערכים – חב"ד ח"ב] שיצא למכירה נשלח אליו. וכן רעקארד של ה"ע"א" ובו גם ניגון של כ"ק אדמו"ר שליט"א ששר לבד, ושימסור את כל זה יחד עם הדעלעגאציע, ושיוסיף מזונות ופירות כפי שזה ע"פ דין, משלוח מנות של כ"ק אד"ש עניני מאכל עם ב' דברים הנ"ל.

עיר . . יחדיו תהלים קכב, ג.

היעוד זכרי' ב, ט.

היעוד שם, ח.

המרבין בשמחה תענית כט, סע"א. מג"א או"ח סתרפ"ו סק"ה.

וחודש הגאולה שמו"ר פט"ו, יא. וראה גם לקמן אגרת י'תשמא.