ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשלט

[אדר, ה'תשל"ג]

1] בודאי אף שאין מזכירים עד"ז - בנוגע לבית המוצע אין שם zoning האוסר ביהכ"נ ובי"ס וכיו"ב.

2] בנוגע הַאם השכונה והבית מתאימים - מובן שזהו על אנ"ש שי' שעל אתר להחליט, וכן בנוגע להמחיר.

3] מהעיקרים החסר במכ':

1) הַיש די כסף לקנין הבית, החזקתו, משכורת ל"שליח" (או כיו"ב) והוצאות הפעולות (עכ"פ - במדה מינימַלית)?

2) הַיש מועמד (על אתר, או ממק"א) לנהל הפעולות באופן המתאים (תורה ברבים, דרשה, תעמולה, ארגון) - כולן בעצמו, או רק חלק החשוב מהן ובהשאר יגייס מאנ"ש שי' שעל אתר?

4] בנוגע למר העכט שי' ובית חב"ד: כמובן עליו לכל לראש להתענין בעבודה שתספיק פרנסת ב"ב שי'. ל"בית חב"ד" אין מקום שתיכף בהתחלת פעולתו - תהי' נוסף על כל הוצאות הנ"ל המוכרחות - הוצאת משרה מלאה וכו'.

5] אזכיר עה"צ שהשם יַנחם בדרך הנכונה בכהנ"ל ויפיצו המעינות והיהדות בכלל באופן טוב ובהצלחה.


מצילום כתי"ק, מענה למכתב למר העכט וחייקין, מחודש אדר ה'תשל"ג, אודות בניית בהכ"נ ובית ספר.

zoning = חוקי בניה בחלוקת אזורים.