ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשמ

[חורף ה'תשל"ג]

ת"ח על הבשו"ט הנ"ל.

אזכיר עה"צ להנ"ל.

עפ"י מאחז"ל חמרא למרא טיבותא לשקי' (ובפרט) גדול המעשה כו' מובן שהבא לקמן - שייך גם אליו.

נתינת-תרומת הנ"ל נתקבלה.

והנה פאַר דעם עיקר - די מצוה שבדבר [ובפרט מצות צדקה ובפרט בסכום - שזוהי פעם הראשונה שנותן סכום כזה שלא ע"מ לקבל פרס וכל התחלות קשות], דיינקט דער אויבערשטער, וכהל' נח"ר לפני, תענוג הבורא (המשך וככה) [ובפרט בצדקה - מצותו של הקב"ה - ובאופן דהתחלת נתינות בהרחבה וכמש"נ רחבה מצותך מאד, אגה"ק סי' טו"ב].

אבל מה שעלי להביע ת"ח - על גודל הנח"ר שגרם לי ובמילא - הרחבה בכו"כ ענינים שאין שייכים לממון כלל (נוסף על ההרחבה בהפעולות הקשורות בהוצאות כספיות).

וגודל הנח"ר מזה שמתחיל בפועל לצאת אל המרחב האמיתי בענין של מצוה וממון (להבדיל, ושע"י נתינתו נעשו) גם יחד.

ונתינתו עוררה אותי על הביאור בפירש"י (ר"פ כי תשא את ראש) אשר כאשר "זה יתנו" נראה הקב"ה לבחי' משה שבנפש הנותן, ומראה לו שנתינתו היא "מטבע של אש".


מהעתקה. מענה למו"ה יוסף הלוי שי' וויינברג. אגרות נוספות אליו - לעיל חכ"ה ט'תלו, ובהנסמן בהערות שם.

מאחז"ל ב"ק צב, ב. וראה סהמ"צ להצ"צ מצות מילה (דרמ"צ ו, א ואילך).

גדול המעשה ב"ב ט, א. וראה רמב"ם הל' מתנות עניים פ"י ה"ו.

שלא . . פרס ראה אבות פ"א מ"ג.

וכל התחלות קשות מכילתא (הובא בפרש"י) עה"פ יתרו יט, ה.

נח"ר לפני תו"כ (הובא בפרש"י) עה"פ ויקרא א, ט. ספרי (הובא בפרש"י) עה"פ פינחס כח, ח.

המשך וככה תרל"ז - פי"ב.

וכמש"נ תהלים קיט, צו.

הביאור נתבאר בהתוועדויות דפ' שקלים, פ' זכור ופ' פרה ה'תשל"ג, ונדפס לאח"ז בלקו"ש חט"ז שיחה א' לפ' תשא (ע' 381 ואילך. וראה שם סי"ב – ע' 391-2).