ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשמב

ב"ה, ראש חודש ניסן, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

בנות חב"ד המשתתפות בפעולת "משלוח מנות"

ה' עליהן תחיינה

ברכה ושלום!

בנועם קבלתי הידיעה על דבר מפעל "משלוח מנות" שהשתתפו בו.

ובודאי אין צורך להסביר להן גודל המצוה, שאף שהיא מהמצוות המיוחדות של פורים, אבל תוכנה וענינה - ענין ואהבת לרעך, וכמודגש בנוסח "משלוח מנות איש לרעהו" - הרי נוגע זה בכל השנה כולה.

ובפרט, כמדובר כמה פעמים, שהנשים והבנות הי' להן חלק חשוב בנס פורים ועד כדי ההדגשה בזה שהמגילה נקראת לא על שם מרדכי, ואף לא על שם מרדכי ואסתר גם יחד, כי אם דוקא על שם אסתר בלבד.

וכיון שאמרו חכמינו זכרונם לברכה "מסמך גאולה לגאולה", שזה מובלט ביחוד בשנת עיבור זו שפורים הוא באדר הסמוך לניסן,

יהי רצון שפעולתן האמורה, בתוככי שאר מצוות דפורים, תהא הכנה לזמן חירותנו, כולל חירות מכל ענינים המבלבלים בגשמיות וברוחניות. והשי"ת יצליחן ללכת מחיל אל חיל וממצוה למצוה.

בברכה לחג הפסח כשר ושמח.

מצו"ב העתק מכתב כללי, שבודאי יביא להן תועלת, ומעשה עיקר.


תוכנה וענינה ראה ג"כ לעיל אגרת י'תשכא, ובהנסמן בהערות שם.

ואהבת לרעך קדושים יט, יח.

משלוח . . לרעהו אסתר ט, כב.

כמדובר כמה פעמים ראה גם לעיל אגרת י'תשכו, ובהנסמן בהערות שם.

שהנשים . . בנס פורים ש"אף הן היו באותו הנס" (מגילה ד, א). וע"י אסתר נעשה הנס (רשב"ם, הובא בתוד"ה שאף הן – מגילה שם. רשב"ם פסחים קח, ריש ע"ב ד"ה שאף הן).

"מסמך גאולה לגאולה" מגילה ו, סע"ב ובפרש"י שם.

חירות . . בגשמיות וברוחניות ראה גם לעיל אגרת י'תשיח, ובהנסמן בהערות שם.

ללכת מחיל אל חיל ע"פ תהלים פד, ח. וראה ברכות בסופה. שו"ע אדה"ז או"ח סקנ"ה ס"א. וש"נ.

מכתב כללי דלעיל אגרת י'תשמא.

ומעשה עיקר אבות פ"א מי"ז.