ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשמג

ב"ה, ראש חודש ניסן, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

בעתו ובנועם קבלתי הכרכים מלקוטי שיחות על פרשת השבוע.

ויהי רצון שיפעלו הדברים פעולתם מתאים לדברי חכמינו ז"ל מעשה הוא העיקר, זאת אומרת שיתוסף חיזוק והידור בקיום המצוות במעשה בפועל בחיי היום-יום.

ובודאי לדכוותייהו למותר להאריך בגודל הזכות של העושה והמעַשה בכל עניני תורתנו תורת חיים ומצוותי' עליהן נאמר וחי בהן.

וידוע הפירוש בתורת החסידות (הובא בקונטרס לימוד החסידות ע' 20) בסוגי' דשנים אוחזין בטלית:

שנים אוחזין בטלית, דטלית הוא אור מקיף, והוא הניצוץ טוב הנמצא בדבר גשמי, ובאו שנים ועשו מצוה בהגשמי שעי"ז הנה בררו את הניצוץ הטוב שהי' בתפיסה ובשבי' בהגשם ההוא, והם - העושי מצוה - פדו את הניצוץ מהשבי' והוציאוהו מהגלות, וגם גוף ועצם הגשם ההוא נזדכך מחומריותו, להיות שבו ועל ידו נשלמה הכוונה העליונה, בסוד בריאת עולם גשמי.

והנה כאשר הנשמות שעשו המצוה בעולם הזה באות לעולם האמת, שניהם אוחזים בהטלית, שהוא פריסו דמלכא, שהוא הניצוץ שהי' בהדבר הגשמי, מה שהגשמי נזדכך והניצוץ נתעלה על ידי אלו שקיימו את המצוה.

וזהו שנים אוחזין בטלית, זה אומר אני מצאתי', שהוא בעבודתו בירר את הניצוץ ההוא, וזה אומר אני מצאתי' שהוא ביגיעתו ועמלו פעל ועשה שהגשם ההוא יזדכך ויהי' כלי לאלקות, דכל אחד מהם טוען דכולה שלי, הנה בזה הוא הלימוד איך תהי' עבודת הבירור והזיכוך באופן כזה אשר כל אחד יבוא על שכרו לפי אופן עבודתו.

ומעין הברכות דימים אלו - לעשות בכל האמור באופן של חירות מכל ענינים המבלבלים,

ובמיוחד על פי מה שאמרו חכמינו ז"ל במשנתם - אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה.

בברכה לחג הפסח כשר ושמח ולבשורות טובות בכל האמור.


לדברי חכמינו ז"ל אבות פ"א מי"ז.

העושה והמעַשה ראה ב"ב ט, א. רמב"ם הל' מתנות עניים פ"י ה"ו.

עליהן נאמר אחרי יח, ה.

בקונטרס לימוד החסידות נדפס ג"כ באגרות-קודש כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ ח"ג ע' של ואילך (ראה שם ע' שנד). וראה גם לקמן אגרות י'תתו. י'תתלז.

בסוגי' ריש מס' ב"מ.

פריסו דמלכא ראה זח"ב צז, ב. זח"ג קכ, ב. ת"ז ת"ו (כב, סע"א) ותכ"א (נה, ב). תו"א נג, ד. לקו"ת שלח מז, ב.

במשנתם אבות פ"ו מ"ב.