ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשמז

[ב' ניסן, ה'תשל"ג]

להראות להנהלת ולחברי הכולל שי' – כאן ולשאלם:

א) היש כאן משהו דומה להנ"ל או יותר טוב מזה – כיון שנתייסד כאן מכו"כ שנים לפנ"ז.

ב) באם הן – למה לא הודיעוני בשו"ט.

ג) באם לאו – היש מי שהוא וואָס עם האַרט עס.

ד) באם הן – מה עשה להתקון (אין כוונתי לאמתלא שאחר צריך לעשות).

ה) באם לאו – אולי כבר בא הזמן (יותר מג' שני חזקה) "לגמור" הכולל – גם לדעתם (שהרי באם באלו שצ"ל נפשם חשקה בתורה אין כהנ"ל – הרי הכולל משמש רק הצדקה לבזבוז ולבטול זמן – היפך מש"נ: אדם לעמל יולד[)].

(המענה קודם י"א ניסן).


מצילום כתי"ק, על גליון דו"ח כולל "צמח צדק" ירות"ו, מב' ניסן ה'תשל"ג, בו מפרטים את זמני הלימודים, תכנית לימודים והספק הלימודים.

הכולל . . כאן שע"י מזכירות כ"ק אדמו"ר. ראה גם לקמן אגרות י'תשפט. י'תתקלה.

מש"נ איוב ה, ז. וראה סנהדרין צט, ב. וראה לעיל אגרת י'תשמא. חכ"ז אגרת י'שע.