ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשנ

[י' ניסן, ה'תשל"ג]

העיקר, ת"ח על ההערה לרש"י נדה מה: ד"ה וזאת. ולכאורה צ"ע שלא צירף רש"י ב' הפי' יחד ויהי' סימן שלם (ע"ד פי' הב"ח). ואין הזמ"ג לחפש בס'.


מצילום כתי"ק, על גליון ברכת מו"ה יחזקאל בעסער, ליום ההולדת י"א ניסן.

לרש"י . . וזאת בגמרא שם: רב ורבי חנינה דאמרי תרווייהו תוך זמן כלפני זמן . . וסימנך וזאת לפנים בישראל. וברש"י: וזאת לשון נקבה, כלומר רב חנינא דשמי' לשון נקבה אמר לפנים . . ל"א שמו של רב . . מובלע בתיבת בישראל".

(ע"ד פי' הב"ח) בהגהות על גליון הש"ס: ולי נראה ר"ב ורב"י חנינ"ה בגימטרי' בישראל.