ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשנב

ב"ה, י"א ניסן, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

כבוד הוו"ח אי"א נו"נ בחור מעם ומורם מעם ודורש טוב לעמו בעל מדות תרומיות ענף עץ אבות מו"ה שניאור זלמן שליט"א

שלום וברכה!

לקראת חג המצות, זמן חירותנו, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה, הנני בזה להביע ברכתי לחג כשר ושמח ולחירות אמיתית, חירות מדאגות בגשם ומדאגות ברוח - מכל דבר המעכב עבודת ה' בשמחה ובטוב לבב.

ולהמשיך מחירות ושמחה זו בימי כל השנה כולה.

ובפרט שעבודת השם, כמצווה עלינו בתורתנו תורת חיים, הרי היא בכל עניני האדם ובמשך כל היום וכל הלילה, וכמו שנאמר בכל דרכיך דעהו.

בהוקרה ובכבוד ובברכת החג

מ. שניאורסאהן

ז"ע נתקבל מכ' ות"ח ת"ח וכו'. אבל ביחד עם זה - תמהתי (תמהון - מהול בצער) על ה"רוח" שבו ושבעוד דיבוריו לאחרונה וכו',

שטעמו כנראה - שכיון שבעוד שבעות אחדים מסתיימת תקופת תפקיד כ' דעתה, הרי כבר עתה צ"ל ניכר זה וכו' -

ונוסף על שאין זה נכון וטוב, הרי לאחרי בקשת סליחה רבה - כיון שודאי מטרתו שיהי' משאו ומתנו וכו' באמונה - ועפ"ז הרי כל יום ויום מלוא אחריות תפקידו עליו - כביום הראשון שלפני עשור השנים, וביחד עם זה - מלוא נתינת הכח למלאות התפקיד, וביחד עם זה - מלוא הזכות שבמילוי התפקיד.

ולכן אין כל מקום כלל למצב רוח כהנ"ל וכיו"ב. ויש להאריך כהנה וכהנה - אבל ודאי שאין כ' זקוק לכך כלל. וגם חוששני לסגנון "מגידי מוסר", ולכן אסתפק בסיום שלהם והעיקר - בסיום תקופת הגלות ב"ב:

ובא לציון גואל ונאמר אמן,

ויקויים היעוד: כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות.


מו"ה שניאור זלמן שזר. אגרות נוספות אליו - לעיל י'תקפט, ובהנסמן בהערות שם.

שנאמר משלי ג, ו. וראה רמב"ם הל' דעות ספ"ג. טושו"ע או"ח סרל"א.

תקופת תפקיד כ' פרעזידנט. ראה גם לעיל אגרת י'תקצה.

משאו ומתנו וכו' באמונה ראה שבת לא, א.

ובא לציון גואל ישעי' נט, כ.

היעוד מיכה ז, טו.