ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשנח

ב"ה, כ"ה ניסן, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצרכי ציבור

מוה"ר זאב שי' הוברמן

שלום וברכה!

הנני לאשר בזה קבלת מכתבו מיום ז' בניסן ומגודל הטרדות ובפרט ימי חג המצות שהיו בינתים נתעכב המענה ואת כת"ר הסליחה.

ומצו"ב העתק מכתבי ע"ש היו"ר שכתב לי במיוחד בענין זה.

ובודאי אם נצרך ביאור נוסף איך שהוא לא מתאים על פי שו"ע שאתערב במצב הנוכחי, יסביר להנ"ל גם בתור רב. ותודתי אמורה לו מראש.

בהזדמנות זו ארשה לי לצרף העתק מכתב כללי שתקותי שימצא בו ענין ותועלת.

בכבוד ובברכה.

נ.ב. מטעמים לא רציתי להזכיר במכתבי הרשמי הנ"ל במה שדברנו אודות מחנה קיץ יומי בממדים הכי רחבים, אשר נוסף לעצם התועלת שבזה, הרי זה ג"כ הכנה טובה להוספה בכמות, ואולי גם באיכות, התלמידים לשנת הלימודים הבע"ל. וכמדובר אז בארוכה. והרי עתה הזמן לעסוק בזה, כיון שהענין דורש הכנה [מבעוד] מועד.


מכתב כללי דלעיל אגרת י'תשנא.