ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשסו

ב"ה, ג' אייר, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצרכי ציבור

מר דב שי' אטינגר

שלום וברכה!

זה עתה קבלתי מכתבו ממוצש"ק מברכים אייר עם המצורף אליו, ות"ח על טרחתו לשלוח לי צילומים מהמכתבים מצפת שעד עתה לא נתקבלו במקורם. ובכל אופן במשך הימים הקרובים מסתם אמצא פנאי לעיין בתוכן מכתבים הנ"ל בשימת לב הדרושה, ובל"נ אודיע גם למר ההמשך בדבר.

לכתבו אודות התכנית השני' בנוגע לירושלים עיה"ק, אין הדבר פשוט כל כך, שהרי כמה עניני חב"ד ומוסדות חב"ד כבר קיימים בירושלים, ולכאורה דין קדימה לביסוס הקיים, כולל גם שיכון חב"ד אשר בירוש', מקודם להתחלת ענינים חדשים, ועוד ואולי זהו העיקר, ביסוס ביהכ"נ וביהמ"ד צמח צדק אשר בעיר העתיקה עם חצרה והשטח הסמוך לה, וככל הדרוש, אשר לצערי הרב לא רק חסר כל הדרוש, אלא שאפילו המינימום בזה גם כן לא נעשה עדיין. ובודאי ידוע למר השתלשלות הענינים ואין להכפיל בענינים המצערים, כנ"ל, צער עמוק.

לפלא שאין במכתבו כל זכרון לאוסף החומר וההו"ל שלו בקשר עם 200 שנות חב"ד באה"ק ת"ו. והרי כבר עבר חלק חשוב מהמועד של ששה חדשים שנדברנו אודותו. ובראותי עירנות מר לענין זה, אולי בהזדמנות הקרובה יודיעני ג"כ פרשת הענין.

בודאי אם תהיינה ידיעות נוספות בהמשך למה שכותב אודות פגישתו עם באי כוח משרד השיכון, יודיעני מבלי לחכות למכתבים מכאן, ות"ח מראש.

בכבוד ובברכה.


מר דב אטינגר אגרות נוספות אליו - לעיל חכ"ז י'מג, ובהנסמן בהערות שם.

לאוסף החומר החומר שנאסף אז נמסר אח"כ לעריכת ס' תולדות חב"ד בארה"ק (קה"ת תשמ"ח).