ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשסח

ב"ה, ז' אייר, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

ברכה ושלום!

מאשר הנני קבלת מכ' ובו בקשת ברכה פ"נ מיום כ"ז ניסן, ובעת רצון יקרא על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

וכיון שלפעמים היחס שביניהם שכותבת אודותו בא מחסרון דיוק וזהירות ככל הדרוש בקיום עניני טהרת המשפחה, וכיון שחסרון ידיעה (ע"י שכחה) מביא לחסרון בקיום עליהם ללמוד עוד הפעם כל הפרטים בזה,

וכל זה בתוככי הנהגה בחיי היום יומים ע"פ התורה והמצוה,

והרי בעניני תורה ומצות ככל שיהי' המצב גם טוב בזה תמיד יש מקום להוסיף כיון שקשורים בהקב"ה שהוא אין סופי.

בברכה.

לכתבה אודות המיחוש שקרה לה ל"ע ומצב רוחה וכו' - כיון שכל "מציאותם" הוא רק בעולם המחשבה ו"חיטוט" בזה, הרי ככל שתסיח דעתה יותר מכל זה, יקל מעלי', תחליש "המציאות" ועד לביטולה.

אלא בכדי למהר כ"ז ולהקל היסח הדעת וכו' כדאי שתהי' עסוקה עכ"פ שעות אחדות בשבוע מחוץ לכותלי ביתה ובענין הדורש להיות מעורב עם הבריות וכו'.

בדיקת המזוזות.

להסברא ע"ד ביקור כאן - אין כדאי ומכמה טעמים, ומהם: א) מחשבה תמידית מה שלום הילדים שי' וכו' - "אינה מועילה" למעט המתח ולמנוחת הנפש. ב) הוא הדבר בנוגע צו "ואַלגערן זיך" שלא בבית ובפרט בחגים וכו'. ג) גדול זכות אה"ק - להוסיף במנוה"נ והגוף. ועוד.


מחסרון דיוק ראה לעיל אגרת י'תקסה, ובהנסמן בהערות שם.