ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשסט

ב"ה, ח' אייר, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר נח ורעיתו מרת פולא שי' מוזס

רמת גן

שלום וברכה!

זה מזמן שרציתי לכתוב להם בהמשך לביקורם כאן ושיחתנו, נוסף על הידיעות שקבלתי בינתים ע"ד מצב הבריאות וכו'. אלא חכיתי לאיזה ענין שישמש עילה לכתבי להם. והסיבה באה לידי אתמול ולכן ממהר אני במכתבי, כיון שלדעתי זהו לתועלת הרבים.

כוונתי למה שדברנו על דבר הענין שלדעתי הוא הכרח גדול, כי בהעתון שהוא בבעלותו, בהשגחה העליונה, יוקדש על כל פנים עמוד או יותר, מדי שבוע בשבוע, לעניני פ' השבוע, מצוות שזמנם בשבוע זה, בהוספת דברי הלכה למעשה בענינים האמורים, שהרי סוף סוף המעשה הוא העיקר. וכפי שנידבר אז בארוכה, שכיון שחלק חשוב מקוראי העתון הם שומרי דת ומצוה, ובודאי כוונת העתון היא לספק גם צרכיהם הם, מהנכון שמאורעות השבוע המובאים לקוראים ישקיפו לא רק שטח הפוליטי, כלכלי וכו', כי אם גם שטח הדתי - כמובן במסגרת המתאימה, כיון שאין תפקידו של עתון כלל וכלל להיות שולחן ערוך ופוסק בדינים שזהו שייך לרב מורה הוראה.

איני רואה צורך להכפיל מה שדברנו אז בארוכה, וביותר שכפי הרושם שנשאר אצלי אינם זקוקים לשיכנוע בזה ממישהו אחר, בהתחשב עם "גזע צור מחצבתם", הרקע המשפחתי, אבותיהם וכו'. וכרשום בזכרוני הזכרתי גם כן שאף שאיני בקי בניהול עתונות והרווחים בזה וכו', אבל בטוח אני שעל ידי זה יתוסף במספר הקוראים ואולי גם במספר המספקים מודעות וכו', אף שתקותי שלדעתם גורם זה טפל הוא בערך להעיקר - תפקידו של עתון הרוצה לספק הדרישות של קהל מגוון ומירבי, ובמיוחד ע"פ מאמר חכמינו ז"ל אשר כל ישראל מאמינים בני מאמינים.

ודוקא בשנים אחרונות יש לכל האמור תוקף יותר, כיון שהולכת ומתגברת דרישת הנוער הנקרא "חילוני", בכל מקום ובפרט בארץ הקודש, לדעת מהי יהדות אמיתית, מורשת אבות, ערכי היהדות וכו', אחרי שחונכו ללא כל ידיעות בזה, לא בבית הספר ולא בבית ההורים. ואף שגם בזה הרי פשוט שאין תפקידו של עתון להיות תחליף לביה"ס, אבל המדובר הוא להודיע על המתרחש בשטח זה ולספק הסקרנות של כמה וכמה מהקוראים, וכו'.

הסיבה הנזכרת לעיל שהביאתני להזכיר כל הנ"ל היא שקבלתי אתמול מודעה גליון המצורף בזה, שבכמה נקודות הוא מתאים לההצעה שהצעתי בעת שיחתנו, שבגליון זה הוא הוכחה נוספת שכבר באה השעה בארצנו הקדושה ת"ו להדפסת עמוד כזה, וכל שכן וק"ו בעתון שלהם שעל פי השמועה הם הבעלים שלו ויכולים לקבוע הקו כפי רצונם, ה"ז צ"ל דוקא חלק (חשוב) של העתון עצמו ולא מודעה מבחוץ.

מובן שיש כמה נקודות להוסיף בדף מעין זה, נוסף על הנדפס בגליון המצורף, ובכמה נקודות גם שינויים וכו', אבל אינני נכנס בזה בפרטיות, כי אם בנוגע לעיקר הענין, ואז בודאי ימצא מר כמה וכמה מומחים אמתים בשטח דתנו האמיתית, בנוגע לפרטים.

ארשה לעצמי להוסיף עוד נקודה כללית, ובהקדם אשר באם תורתנו כולה נקראת "תורת אמת", על אחת כמה וכמה שכן הוא בנוגע למונחים שבתורה הנוגעים להלכה למעשה. ואחד המונחים הוא ענין דדברים בטלים, שמחמירים בזה ביותר בהלכות המוסר שבתורתנו ומזהירים להשמר מזה וכו', וגם הלכות למעשה נאמרו בדבר. הדיוק הוא שאין המדובר בדברים אסורים או מאוסים, כי אם דברים שנקודתם השלילית היחידה היא שהם דברים בטלים, כלומר דברים שנידברו בשביל מטרה מסויימת וכשאין המטרה באה לפועל הרי הדברים יעשו בטלים. ובעניננו, הרי כוונתי בודאי היתה אך ורק לטובה ולא להתערב ח"ו בעסק שאינו שלי, כי אם למען כמה וכמה מקוראי העתון של מר שבודאי דורש טובתם. ועתה אך ורק בידו של מר להבטיח שלא יהיו דברי אלה בסוג של דברים בטלים.

כיון שבכל דבר בודאי ישנו חלק הטוב, הרי אף שנתאחר הדבר הרי בכגון זה כל יום ויום חשוב הוא בכ"ז וגם מזה תוכל לצמוח טובה בסגנון הידוע "קנאת סופרים תרבה חכמה", שבאם עתה תתקבל הצעתי, הרי ירבה מר בגליון שלו כהנה וכהנה בכמות וגם באיכות, ותהי' מוצדקת, במלוא מובן המלה, ההערה הבאה בשולי הגליון "נא לשמור על קדושת הדף" וכו'.

במשך הזמן היתה לי ידיעה שהוטב מצב בריאותם, ויהי רצון שגם בזה יהי' הלוך ומוסיף.

בכבוד ובברכה לבשורות טובות בכלל, ובהאמור בפרט.


נדפסה ב"כפר חב"ד" גליון 991 ע' 162. 1000 ע' 133. והושלמה ע"פ העתק המזכירות מוגהת בכתי"ק.

נח . . מוזס מו"ל ועורך העיתון "ידיעות אחרונות".

המעשה הוא העיקר אבות פ"א מי"ז.

מאמר חכמינו ז"ל שבת צז, א.

שמחמירים בזה ראה שו"ע אדה"ז או"ח סי' קנו סט"ז. הל' ת"ת פ"ג ה"ה. הל' גזלה וגנבה סל"א.

הדיוק הוא ראה גם "תורת מנחם" – התוועדויות חט"ו ריש ע' 227. וש"נ.

בסגנון הידוע ב"ב כא, סע"א.