ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשעב

[ל"ג בעומר, ה'תשל"ג]

ת"ח ת"ח על הבשו"ט הנ"ל ועל גודל הנח"ר שעי"ז והעיקר על גודל עניני שמחה הנ"ל ביום שמחתו של רשב"י.

ויה"ר שיומשכו בכל השנה כולה, ואשרי חלקו של כאו"א שליט"א שעסקו בכ"ז.


מהעתקה. מענה על הדו"ח מתהלוכת ל"ג בעומר. וראה אגרת הקודמת.

ביום שמחתו של רשב"י ראה פע"ח שער כב (שער ספה"ע) פ"ז. ובהנסמן בתורת מנחם – סה"מ מלוקט ח"ג ע' רפג הערה 101.