ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשעד

ב"ה, י"ט אייר, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"מ

מר דוד שי' בזבורודקו

שלום וברכה!

מכתבו מכ"ז ניסן הגיעני באיחור זמן.

ומצורף בזה העתק המענה לבתו תחי'.

אינו כותב כלום אודות בריאותו, והנני מניח שזה בסדר, וכן בנוגע לעניני פרנסה.

מצו"ב הקבלה, וזכות הצדקה תעמוד לו ולכל בני ביתו שי' בכל המצטרך בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בכבוד ובברכה.


מר דוד בזבורודקו אגרת נוספת למר בזבורודקא – לעיל ח"א קלה. ראה גם מבוא לאג"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"ה ע' 22.