ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשעו

ב"ה, כ' אייר, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר מ. אברהמי, סג"ד

מנהל מחנה "מעשי-ה[ו]", רמלה

שלום וברכה!

נהניתי לקבל מכתבו על ידי הרב רייניץ שי' מצעירי אגודת חב"ד בקשר לשמחת פורים במחנה "מעשי-ה[ו]", ואתו הסליחה שלא נעניתי קודם לכן, עקב הטרדות הרבות.

ויהי רצון שהבית שבהשגחה העליונה מר המנהל בו, ייהפך מבית הסוהר כפשוטו לבית סהר (סיהרא, הירח) שתפקידו להאיר על הארץ, היינו שכל הנכנס לבית זה באיזה מצב שיהי', יצא מתוכו במצב של ירח במילואו להאיר על הארץ, על ידי היותו דוגמא חי' לחיים הראויים לשמם בכלל, ולחיים בארצנו הק' בפרט, ארץ אשר תמיד עיני ה' אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה. והרי זה תלוי בעיקר בתוכניות מתאימות באופן הנהלת המחנה וכו' וזכות הרבים מסייעת.

בכבוד ובברכת הצלחה בכל האמור.


סג"ד = סגן גונדר.

להאיר על הארץ בראשית א, טו. יז.

ארץ . . שנה עקב יא, יב.