ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשעז

ב"ה, כ' אייר, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר שבתאי שי' רוזן

שלום וברכה!

הפתעה נעימה הי' לי מכתבו מיום ל' בניסן, אחרי ההפסק הארוך מאז פגישתנו, ועוד יותר מתוכן מכתבו, בו כותב אודות תכנית מבצע מזוזה, בדוגמת מבצע תפילין, וכו'. שזה נותן לי תקוה חזקה שככל שידו מגעת עושה מר בהפצת היהדות וערכי' וגם באופן שהוא מנקודות העיקריות של מצות מזוזה - בפרהסיא, שהרי מזוזה מקומה על פתח ביתו מבחוץ, היפך הסיסמה הידועה "הי' יהודי בביתך ואדם בצאתך", אשר תוצאותי' לא אחרו לבוא, הן בשעת מעשה, קרע נפשי, ולאחרי משך זמן, שהבית נהפך לחוץ.

מובן שאתבונן עוד הפעם בתוכנית המבצע האמור שהעלה מר במכתבו.

כותב אני "עוד הפעם", כי לפני שנים אחדות כאשר ניסו לעשות בזה, נתקלו בקושיים מיוחדים, שהרי במבצע זה צריך לבקר את בעל הבית בביתו, ושיהי' מן המוכן המזוזה וכל הדרוש לקביעת המזוזה, ועל פי רוב צריך לשכנע גם את בני הבית, ולא די בשיכנוע ראש המשפחה, מה שאין כל זה במבצע תפילין. שלכן רק במקרים מיוחדים השתדלו גם בנוגע לקביעת מזוזה.

עם כל זה, ובמיוחד על פי תורת החסידות אשר כל ענין הוא בהשגחה פרטית, וקבלתי מכתב מר מעורר בענין זה, ובודאי זו היא הוראה שצריך להתבונן בענין זה עוד הפעם.

לא ניכר ממכתב מר האם ממשיך הוא באותו התפקיד והשטח בו עסק בהיותו בניו-יורק, שאז כמובן יש לו ענין רב במה שמותר לגלות, ואם כן כל המפרט הרי זה משובח, ותודתי אמורה לו מראש.

בכבוד ובברכת הצלחה ולבשורות טובות.


בתוכנית המבצע האמור בחורף תשל"ד ובקיץ שלאחריו יצא כ"ק אדמו"ר בקריאה אודות "מבצע מזוזה". וראה "התקשרות" גליון נז ע' 9 ואילך. גליון שפט ע' 11 ואילך.

כל ענין הוא בהשגחה פרטית ראה כתר שם טוב (הוצאת קה"ת) הוספות סימן קיט ואילך. וש"נ.

התפקיד . . בהיותו בניו-יורק נציג ישראל ליד מוסדות האו"ם.