ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשעח

ב"ה, כ' אייר, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

הרב משה כהן שי' שאולי

אשדוד

שלום וברכה!

בעתו ובנועם קבלתי מכתבו עם המצו' אליו חוברת צרור הבושם (מס' 3), בצירוף הידיעות על דבר פעולותיו בחינוך על טהרת הקדש, לבני עם קדוש בארץ הקדש ברוח תורתנו הקדושה, תורת אמת ותורת חיים ומצוותי' עליהן נאמר וחי בהם.

ויהי רצון אשר יוסיף בזה ככל האפשרי שהרי מעלין בקודש, וזכות הרבים מסייעתו.

ובפרט שהוא מזרעו של אהרן הכהן, אשר על כל השבט נאמר יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל.

בכבוד ובברכה.

נ.ב. בטח על ידי עושי רצונו ישלח גם החוברות הקודמות, וכן ינהג בעתיד, ות"ח למפרע.


חוברת צרור הבושם (מס' 3) בטאון המרכז הרוחני ע"ש ה"ר בנימין שאולי.

עליהן נאמר אחרי יח, ה.

מעלין בקודש ברכות כח, א. שבת כא, ב. וש"נ. וראה גם לעיל אגרת י'תרעא, ובהנסמן בהערות שם.

נאמר ברכה לג, י.