ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשפ

[כ' אייר, ה'תשל"ג]

בהתאם לגילו - כדאי שיתענין בשידוך.

בנוגע לאכילה ודיעטע - אינו נוגע כ"כ מה שאוכלים (ובלבד שיהי' כשר כדבעי), כ"א כוונת האכילה: למלאות תאווה או רעבונו בלבד, או בשביל להיות בריא ובמילא לעשות מע"ט וכו'.

וראה ג"כ שו"ע או"ח סרל"א.

חיים נורמליים של כאו"א מבנ"י - הם רק באם ע"פ התומ"צ (שו"ע).

באם גורעים בזה או משנים - ה"ז בדוגמת דג שקפץ מהים ונהר ליבשה - שאפילו במשך הרגעים שחי ה"ז פרפור ופרכוס ולא חיים נורמליים.

אזכיר עה"צ.


מהעתקה.

בדוגמת ראה ברכות סא, ב.