ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשפב

ב"ה, כ"ב אייר, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצרכי ציבור

מר ירמי' שי' המכונה פרופ. בראַנאָווער

שלום וברכה!

[ רוסית]

[תרגום חפשי]

כיון שבמזכירות כאן הרבה יותר קל לכתוב בלשון הקודש מאשר ברוסית, ולוקח בחשבון שהוא יודע לשון קודש, לכן אני ממשיך לכתוב בלשון קודש. אמנם הנני מדגיש, שגם בעתיד יכתוב ברוסית מאותה סיבה, שלעת עתה עכ"פ קל לו יותר לכתוב ברוסית מבלשון קודש.

מאשר אני קבלת מכתבו מראש חודש אייר, בצירוף החוברת "מן המעמקים". ותודה רבה.

ולאחרי בקשת סליחתו, חבל שקראו לזה "מן המעמקים", שלא כלשון הכתוב והרגיל ממעמקים (וכמדומה לי שראיתי באיזה מקום שנקראה תחילה "ממעמקים"). וחבל יותר מפני שבטח מקשרים השינוי עם התרגום הלאַטיני "דע פּראַפונדיס" שהוא ב' מלים נפרדות, זאת אומרת, שלא רק שלא בחרו בלשון הכתוב, אלא כאילו נותנים דין בכורה ללאַטינית לגבי, להבדיל, לשון הקודש. ואפילו מנקודה מדעית, הרי "דע פּראַפונדיס" אינו אלא תרגום מן המקור "ממעמקים". ואף שלכאורה דבר קטן הוא ומאי נפקא מינה, בכל זה לא תמיד אפשר להעריך מה הוא קטן ומה הוא לא כל כך קטן ואפילו גדול וחשוב.

מובן שיודע אני שאין צועקין על העבר, אבל כוונתי לתקן בנוגע להבא, כשידפיסו מהדורה שני'.

דרך אגב זה עתה קבלתי החוברת "אינטערקאם" (אייר) של אירגון האקדמאים החרדים כאן ובו מאמר זה באנגלית.

לתוכן מכתבו, תודה רבה בעד הבשורה הטובה מכמה פעולות ארגון האקדמאים באה"ק ת"ו. ויהי רצון שתיכף ומיד יקויים בו ובכל המשתתפים עמו בפעולות אלו מאמר חכמינו ז"ל "מי שיש לו מנה רוצה מאתיים, מאתיים רוצה ארבע מאות". שבאם בענינים גשמיים כך, על אחת כמה וכמה בענינים רוחניים, ובמיוחד הפצת היהדות האמיתית, תורתנו ומצוותי', שהם חיינו ואורך ימינו.

ולדעתי, כפי שדברנו כמה פעמים, מוכרחת בזה זריזות גדולה, על כל פנים בענין הרישום וההתכתבות ראשונית עם כל אלה שיש תקוה שסוף כל סוף יצטרפו לארגון האקדמאים. כוונתי שאף על פי שלגבי כמה מהם אפשר שאין עדיין תכנית ברורה איך להשפיע עליהם וכו', מוכרח שבסמיכות ממש לעלייתם לארצנו הקדושה של אקדמאים יודיעו להם שיש ארגון אקדמאים זה, והכתובת שלו, וחומר של תעמולה על כל פנים בקיצור נמרץ, בצירוף הזמנה להירשם בתור חבר פשוט מבלי כל התחייבות מראש, וכפי שדברנו כאן. התועלת בזה מובנת ופשוטה, שהרי זה מהווה קשר ומודיע לכל העולים שישנו אירגון דתי שיכולים להצטרף אליו בתור חברים בו וכו' וכו'.

בהמשך להנ"ל בענינים שיש להם קדימה ושהזמן גרמא, הרי זה גם כן בענינים הקשורים בחג השבועות הבע"ל, זמן מתן תורתנו, שזהו זמן המתאים ביותר לעורר על דבר קביעת עתים בתורה ולדבר בנוגע ליוקר התורה וחשיבותה ואיך שהיא תורה והוראה גם בנוגע למעשה בפועל בחיי היום-יום בימינו אלה ובכל מקום, ובפרט בארצנו הקדושה. ואפילו באם לא יספיק הזמן לעשות בהאמור ככל הדרוש לפני חג השבועות, הרי מקום להשלים בימים שלאחריו, בהקדמה שזה עתה באנו מזמן מתן תורתנו, לכן מעוררים על דבר וכו'.

בהמשך למה שאמרתי לו שתשולם משכורת של מזכיר לשנה שלימה, אלא שכמובן עליו להודיע לכאן מזמן לזמן זמני הפרעון וגודל הסכום וכו', הרי נוסף על זה, בקשר עם מבצע התורה כאמור לעיל, הוקבע מכאן סכום נוסף של 500$ וימציאו לו [זה] כשיהי' לו בזה צורך. ויתייעצו ביניהם איך להשתמש בסכום זה, האם על ידי שלוחים, או עניני תעמולה כמו עלונים, מכתבי חוזר וכדומה.

לכתבו את מי לצרף לעבודת ארגון האקדמאים, מובן שבזה עליהם להחליט על אתר לאחרי שידבר עם המועמדים וכו'.

בודאי גם בארצנו בחדשי הקיץ יש להסטודנטים (אפילו אלה שלומדים שיעורי קיץ) זמן לרשותם בכמות גדולה יותר מאשר בעונת הלימודים, וזה גם כן בנוגע לסטודנטים מבין העולים החדשים. לכן אולי כדאי להתענין באיזה אופן לנצל זה למטרות ותוכניות ארגון האקדמאים.

לכתבו בהמשך למה שדברנו, הקמת עיר בארץ ישראל שכל חיי' יהיו מבוססים על התורה ועל המצוה, וכותב הסברה שתהי' עיר של אקדמאים, יש להיזהר אפילו בדיבור על דבר זה, שלא יטילו אימה ופחד במשרדים מסויימים שבדעת הארגון או בדעת חב"ד לבנות ולכונן עיר כזו, שאז עלול שלא ירצו לעזור בכלל, כיון שיתנגדו ביותר לעיר דתית מסוג זה. וכמו שנראה שאפילו בנוגע לעיר בני ברק מחפשים כמה דרכים ותחבולות לשנות ח"ו ההנהגה שהיתה בה עד עתה.

נוסף על האמור, הרי גם בכלל כמדומה לי שאין ארץ ישראל מוכשרה עדין לעיר אקדמאית כזו, כיון שבריכוז אקדמאים בעיר אחת שהם יהיו רוב התושבים בה עלול להביא לכמה חיכוכים ביניהם ולחילוקי דעות חריפים ב[ה]נוגע להנהגת העיר וכו', מאחר שכולם אקדמאים וכולם חכמים וכו'. וכן בנוגע להשפעה על סביבתם הרי תצליח יותר כשיגורו ביחד עם סטודנטים ואנשים פשוטים, שאז דוגמא חי' של אקדמאים דתיים עושה עליהם רושם חזק, מה שאין כן דוגמא חי' של אקדמאי אחד בנוגע לאקדמאי שני. ועוד פרטים שאינם לטובת תכנית של עיר אקדמאים למטרה האמורה.

אינו מזכיר על דבר בריאות שלו ושל בני ביתו, ותקותי שהכל בסדר.

ולקראת חג השבועות, זמן מתן תורתנו הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני ש[ול]ח לו ולבני ביתו וכל הנלוים אליהם שי' ברכתי בנוסח המסורתי לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

בברכה להצלחה ולבשורות טובות.

מצו"ב העתק מכתבי למדען ותקותי שתוכנו יעניין גם את מר. ומובן שהרשות בידו לנצלו באופן שיביא תועלת.


נדפסה ב"כפר חב"ד" גליון 991 ע' 161 ואילך, והושלמה ע"פ הגהות כ"ק אדמו"ר על העתק המזכירות.

מר ירמי' . . בראַנאָווער אגרת נוספת אליו - לקמן י'תתמב.

החוברת "מן המעמקים" דרכי אל היהדות. בהתאם לאגרת שלפנינו, נדפסה אח"כ (ירושלים תשל"ד) בשם "ממעמקים".

כלשון הכתוב תהלים קל, א.

דע פראפונדיס הוא הפרק הראשון של החוברת.

שאין צועקין על העבר ראה ברכות נד, א. רמב"ם הל' ברכות פ"י הכ"ב. טושו"ע או"ח סר"ל ס"א.

ארגון האקדמאים ראה גם לעיל י'תקצ, ובהנסמן בהערות שם.

מאמר חכמינו ז"ל ראה קה"ר פ"א, יג. פ"ג, יו"ד. רמב"ן ובחיי ס"פ חיי שרה. ועוד.

שהם חיינו ואורך ימינו נוסח ברכת ק"ש של ערבית.