ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשפג

ב"ה, כ"ז אייר, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מוה"ר חיים יעקב שי' שליאַמע

שלום וברכה!

כמנהגי מאז, מצו"ב העתקי מכתבים כלליים, שיש להם שייכות מיוחדת לבנות, ובודאי ישתדל שיתורגמו לצרפתית למען תלמידות בית רבקה שבהדרכתו, וממילא יהיו לתועלת גם לכל דוברי צרפתית בכל מקום. וכמדובר כמה פעמים שהתרגום יהי' חפשי כדי שירוץ בו הקורא. ות"ח ת"ח להודיעני בשורות טובות בזה.

כן מצו"ב העתק מכתב מענה לתלמידות הת"ת דמונטריאול, שאף שאינני יודע [א]ם כת"ר עומד בקשר עמהן, אבל בודאי יודע מהן והמוסד שלומדות בו.

ולקראת חג השבועות, זמן מתן תורתנו, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה, הנני שולח לו ולכל הנלוים אליו ברכתי לחג שמח, ובסגנון הרגיל בבית הרב - לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות,

ולהמשיך משמחה ופנימיות זו בכל ימות השנה כולה.

בברכה להצלחה ולבשורות טובות.


מוה"ר חיים יעקב שליאַמע מנהל סמינר "בית רבקה" בצרפת. אגרות נוספות אליו - לעיל י'תקצח, ובהנסמן בהערות שם.