ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשפט

[שלהי אייר, ה'תשל"ג]

בביקורי בכולל היום, ראיתי דבר והיפוכו, שישנו חומר טוב שיכול להצליח בתור כולל ועוד באופן נפלא ובלבד שילבש צורה . . .

כיון שמקובל שחבר הכולל צריך להיות איש מבוגר, בעל תוקף, עומד על דעתו כשמחליט נפשו חשקה בתורה, ובמילא - בכל הקשור בזה יפעול בתוקף הדרוש וא"צ לזירוז והשגחה ועומד על גביו וואָס זאָל עם מינטערן וכו' -

הנה באם ישנם כאלה - בוודאי יתאספו תומ"י ויבחרו מביניהם ויודיעוני מי האחראי מכאן ולהבא, על סדר הלימודים, שמירת הזמן נקיון וכו' וכציווי חז"ל התנאה לפניו, ומובן - שברשותם להנהיג קנסות וכו'.

באם אין כאלה - איני בא בטענות ח"ו, וכשם שמקבלים שכר כו', והתרת הספק - לאיזה צד שיהי' - בהקדם תשובח.


נדפסה בכפר חב"ד גליון 1047 ע' 32. וראה שם לתוכן המענה, שנכתב בהמשך לביקור כ"ק אדמו"ר בכולל.

לחברי הכולל שי' שע"י מזכירות כ"ק אדמו"ר. ראה גם לעיל אגרת י'תשמז.

וכציווי חז"ל ראה שבת קלג, ב. וראה גם לעיל חכ"ה אגרת ט'תכו. וש"נ.

וכשם שמקבלים ראה פסחים כב, ב. וש"נ.