ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשצא

[שלהי אייר, ה'תשל"ג]

פּרעזידענט שניאור זלמן שליט"א

לרגל עליתו לשלב של חיים של חרות מכבלי טֶקֶס והגבלות שונות, עלי' לחיים של אפשרויות גדולות של פעילות ועצמאות אמיתית נוסף על יצוג ומילוי שליחות וכו',

יהי רצון מהשם יתברך שמתוך בריאות ושמחה ינצל הכשרונות שחונן בהם והידיעות שרכש בעמלו והלקח והנסיון שלמדם בעת תפקידו בעשר שנים האחרונות,

ינצלם לטובת הרבים ולטובת הכלל ובאופן דמוסיף והולך ולאורך ימים ושנים טובות,

וזכות הרבים מסייעתו וברכת רבים תלווהו.

בהוקרה ובכבוד ובברכת

ברוך אתה בצאתך מתפקידו דעד עתה וברוך אתה בבואך לתקופה נעלית דפעילות במעשה שהוא העיקר,

מנחם שניאורסאהן


נדפסה ב"התקשרות" גליון קד ע' 9 ואילך. וברשימות הר"א וואלף (הוראה שע"י הרב חדקוב): למסור לר"ש שי' מיידנצי'ק שהוא ימסור המברק לידידינו באופן אישי, יכול לקחת אתו עוד אחד אבל שהוא יקבל השליחות. עיקר העיקרים שיקבל המברק בהקדם, ולמסור שזה מברק אישי מכ"ק אדמו"ר שליט"א.

שניאור זלמן שזר. אגרות נוספות אליו - לעיל י'תקפט, ובהנסמן בהערות שם.

לרגל עלייתו סיום תפקידו - פרעזידנט. ראה גם לעיל אגרת י'תקצה, ובהנסמן בהערות שם.

ברוך . . בבואך ע"פ תבוא כח, ו.

במעשה שהוא העיקר אבות פ"א מי"ז.