ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשצה

ימי הספירה

[ רוסית]

[תרגום חפשי]

אחרי הפסק גדול נתקבל מכתבו מכ"ח ניסן.

תוכניתו לנצל את חופשת הקייץ ללימודים בישיבה בכפר חב"ד היא טובה מאד. יתן השי"ת, שינצל את הדבר במידה מלאה – ללכת מחיל אל חיל בתורה ומצוות ויראת שמים.

אקוה, שהוא משתדל במרץ בענין שידוך מתאים, מובן מעצמו בדרכי הצניעות.

מן הסתם שומר שיעורי חת"ת.


מר צבי אפשטיין אגרת נוספת אליו – לעיל י'תקסט.

מוסיפין והולכים . . מחיל אל חיל ע"פ תהלים פד, ח. וראה ברכות בסופה. שו"ע אדה"ז או"ח סקנ"ה ס"א. וש"נ.