ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשצח

ב"ה, ראש חודש סיון, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ מו"ה נסים שי' בן-חיים

רח' היהודים, בית הקרנות, דירה 6

ירושלים העתיקה ת"ו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו בו כותב כי בעזהשי"ת זכה להיות מן הראשונים ממתפללי בית הכנסת צמח צדק שבעיר העתיקה להכנס ולגור ברובע היהודי שבעיר העתיקה ירושלים ת"ו. ויהי רצון שיהי' בשעה טובה ומוצלחת.

וכיון שמתפלל בבית כנסת זה שנקרא על שם כ"ק אדמו"ר הצמח צדק, והרי שמא מלתא הוא, שהיא נחלת הצמח צדק לדורות, בגשמיות ועל אחת כמה וכמה ברוחניות, וכשמתפללים בבית כנסת זה, הכולל החצר והשייך לה, הרי נמצאים ברשות אדמו"ר הצמח צדק, שהי' מנהיג ומורה צדק לדורו ולכל הדורות אחריו, ובפרט על ידי הפסקי דינים שלו, המורים ומאירים לארץ והדרים עלי' עד היום הזה,

תקותי חזקה שיעשה כל התלוי בו, בחשבון צדק שהוא לפי רצונו של אדמו"ר הצמח צדק, הן בהנהגה בחיי היום-יום והן במעשים ובפעולות להחזקת כל עניני בית הכנסת בגשמיות וברוחניות, אשר ממנו יראו וכן יעשו כל אלה שיזכו להתיישב בירושלים מוקפת חומה ת"ו, בידעם נאמנה הוראת חכמינו ז"ל אשר השם ירושלים מורה על יראה - שלם, יראת ה' בשלימות, והקב"ה עוזר לכאו"א ובפרט בירושלים עיר קדשנו.

בברכה להסתדרות טובה בגשם וברוח גם יחד, ולקראת זמן מתן תורתנו - בנוסח המסורתי בבית הרב - לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.


בית הכנסת צמח צדק ראה בארוכה "התקשרות" גליון קצח ע' 11 ואילך.

שמא מלתא הוא ראה יומא לח, ב. שם פג, ב. וראה בארוכה לעיל ח"א אגרת קנד. וש"נ.

הוראת חכמינו ז"ל תוד"ה הר - תענית טז, א, מב"ר פנ"ו, י. וראה לקו"ת דרושים לר"ה ס, ב. תו"מ – סה"מ מלוקט ח"ב ע' עה, ובהנסמן שם הערה 31.