ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתג

ב"ה, י"ב סיון, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

לכל עסקני החינוך הכשר בפרט

ולכל העסקנים חובבי תורה ומצוה בכלל

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בעמדנו ביום סיום וחותם של ימי התשלומין של חג השבועות, זמן מתן תורתנו,

ובהמשך להמדובר ומודגש בההתועדויות של חה"ש ושלפני' ושלאחרי',

מיוסד על מחז"ל אשר רק (ומיד) כשאמרו ישראל בנינו יהיו ערבים שלנו (שנקיים התורה) נתן הקב"ה את התורה לישראל,

ארשה לעצמי להוסיף בזה, ענין שהזמן גרמא, אשר חוב קדוש על כל אחד ואחת שהיכולת בידם לעשות וזכות גדול,

לעשות כל התלוי בהם אשר כל בן ובת בישראל יתחנכו בחינוך על טהרת הקודש - הן בשעות המוקדשות ללימוד, הן בשאר שעות היום והלילה (ואדרבא).

ואף שחוב זה וזכות זה כל השנה זמנם הוא - בתוקף ביותר הם בימי זמן מתן תורתנו והסמוכים להם, ימי זכרון לימים אלה בשנה הראשונה לצאתם מארץ מצרים שאז ניתנה ערבות זו בפעם הראשונה.

ולהעיר ג"כ על האפשר[ו]יות המיוחדות שישנן בחדשים אלה בהרבה מדינות - באה"ק ובחו"ל - שמפסיקים הלימודים בכו"כ בתי ספר (או עכ"פ ממעטים בהם שעות הלימוד) למשך שבועות רבים -

ועי"ז - מספר רב של מורים ומדריכים ומחנכים מתפנים מעבודתם הרגילה, ובטח בחפץ רב ישתפו פעולה בביסוס והתפשטות החינוך הכשר -

ואלפים ורבבות מהתלמידים והתלמידות אפשר - ולכן גם מוכרח - להכניסם למחנות קייץ מתאימות - באופן שיהיו באוירה אחידה ספוגה יהדות אמיתית במשך זמן ארוך, לפי ערך -

משא"כ במשך כל השנה כולה - שאי אפשר בלי סתירה איזו שהיא בין אוירת: ביה"ס, בית ההורים, הרחוב וכו',

אפשריות מיוחדת במינה ושערכה והשפעתה חשובות ביותר,

שלכן כל השתדלות בזה ויגיעה - כדאיות הן. ובודאי יקויים בכל זה: יגעת ומצאת.

ויה"ר שיעשה כאו"א מהמחנכים ומעסקני החינוך וכל מי שיש בידו לעשות - בעצמו ולהפעיל את כל מי שהשפעתו עליו - בכל האמור ולהקים מחנות מחנות דבני ובנות ישראל אשר כל רואיהם יכירום כי זרע ברך ה' המה, לומדי תורתו, תורת אמת ותורת חיים ומקיימי מצותי',

עדי נזכה לקיום היעוד: אשפוך את רוחי על כל בשר וניבאו בניכם ובנותיכם גו'

(וכנאמר לפני זה:) והללתם את שם ה' אלקיכם אשר עשה עמכם להפליא,

בביאת משיח צדקנו אשר ירד מים עד ים (באה"ק ובחו"ל) ומנהר עד אפסי ארץ.

בכבוד ובברכה,

מנחם שניאורסאהן

סיום . . התשלומין: רבנו הזקן בסידורו (לפני ובא לציון גואל). ודלא כי"א דגם בי"ג משום ספיקא דיומא (הובא בשע"ת או"ח סקל"א סקי"ט. וראה מחה"ש שם). וי"ל טעמי' דאדה"ז מפני דכל ענין תשלומין אלו הוא בענין הקרבנות, ולית תמן ספיקא דיומא.

וחותם: שהכל הולך אחריו (ברכות יב, א).

התשלומין . . תורתנו: להעיר מהדיעה שויכסהו הענן ו' ימים - הי' לאחרי מ"ת וכלו בי"ב סיון (יומא ד, סע"א. סדר עולם רבה פ"ו. רש"י ס"פ משפטים).

בנינו . . לישראל: תנחומא ר"פ ויגש. שהש"ר עה"פ משכני אחריך.

חוב קדוש . . בחינוך: ראה שיחות כ"ק מו"ח אדמו"ר בגודל ענין החינוך עתה בכ"מ: ביום בואו לארצה"ב - ט' אד"ש ה'ש"ת, ולאחר זה לפעמים הכי תקופות (חלקם נדפס בספרי השיחות).

כל התלוי . . בחינוך: להעיר ממש"נ (משלי (כב, ו) הדגשה שנוגע לכל ימי חייו דהמחונך): חנוך גו' גם כי יזקין לא יסור ממנה, ולהעיר משערי אורה ד"ה בכ"ה בכסלו פל"ז ואילך.

כל בן ובת בישראל: כי נפש אחת מישראל היא עולם מלא (סנה' לז, א).

כל . . יתחנכו . . הקודש: להעיר מתורת הבעש"ט (בנוגע לכאו"א מבנ"י): כי תהיו אתם ארץ חפץ אמר ה' צבאות. אָט אַזוי ווי די גרעסטע חכמים וועלען אייביג ניט דערגיין די גרויסע טבעיות'דיגע אוצרות, וועלכע השי"ת האָט טובע געווען בארץ, אַז הכל הי' מן העפר, אָט אזוי קען קיינער ניט דערגיין די גרויסע אוצרות וואָס ליגען אין אידען, וואָס זיי זיינען דעם אויבערשטענס ב"ה ארץ חפץ (היום יום י"ז אייר. כתר שם טוב - הוספות סמ"ד - הוצאת קה"ת תשל"ג).

על טהרת הקודש: שגם לימודי חול ועניני הרשות נשמרים מכל דבר לא טהור כאילו היו קודש (ראה חגיגה יט, ב. תו"א יב, ב. ועוד. וראה סד"ה זכור את יוה"ש תרכ"ו). ע"ד הציווי: בכל דרכיך דעהו (טושו"ע או"ח סרל"א).

ואדרבא: כי בהנוגע לחינוך ממש (ולא רק ידיעה) - חשיבות מיוחדת דוקא לשעות אלו. וראה חנוך לנער לאדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע ושם מבחיי ר"פ שמות.

כל השנה זמנם הוא: להעיר מב"ב (ח, ב): השתא נמי דעתאי עילווייהו.

כל השנה . . בתוקף ביותר: נוסף על ענין הזריזות. וראה אגה"ק סכ"א. ובלקוטי לוי יצחק (על התניא ע' לח) דזריזות מקו האמצעי.

זכרון לימים: ועפדרז"ל עה"פ והימים האלה נזכרים ונעשים שבהזכר זכרם למטה נעשים בפועל כו' (לב דוד פכ"ט בשם הרמ"ז בס' תקון שובבי"ם. וראה משנה ספ"ג דגטין. שו"ת הר"י אירגס (בסו"ס מבוא פתחים) ס"ה בארוכה).

ערבות זו בפעם הראשונה: דכיון שנתינת התורה היא בכל יום (לקו"ת דברים פא, ג. וראה ברכות (כב, א) אף כאן כו'. שם סג, ב. ובלשון הצפע"נ (מהד"ת כד, א ועוד): דבר נמשך, נצחי) - הרי גם הערבות צ"ל בכל יום.

יגעת ומצאת: ראה מגלה (ו, ב). ולהעיר מתורת הה"מ (הוספות ללק"א שלו. הוצאת קה"ת ח, ב) עה"פ כמראה אדם עליו מלמעלה שכפי שאדם מראה מלמטה כן מראין לו מלמעלה (גם בענין שמחה וכיו"ב. וראה זח"ב קפד, ב).

אשפוך . . להפליא: יואל ג, א. שם ב, כו. וראה אוה"ת להצ"צ שם.

ירד . . ארץ: תהלים עב, ח.

באה"ק ובחו"ל: פרש"י (ועוד) שם. וראה רמב"ם הל' מלכים פי"א: ומשלו מים עד ים כו' ויתקן את העולם כולו כו' ולעבדו שכם אחד.


נדפסה בלקו"ש חי"ג ע' 166 ואילך, והושלמה ע"פ צילום האגרת.

סיום . . התשלומין ראה גם שיחת ש"פ קרח שנה זו ("שיחות קודש" תשל"ג ח"ב ע' 236 ואילך). שיחת ליל י"ב סיון ה'תשד"מ (התוועדויות תשד"מ ח"ג ע' 1967).

ויכסהו . . ימים משפטים כד, טז.

ובהמשך להמדובר ראה גם לקמן אגרות י'תתד. י'תתו. אח"כ, מט"ו תמוז (אגרת י'תתכט ואילך) התחילה הדגשת הכתוב מפי עוללים ויונקים יסדת עוז להשבית אויב ומתנקם, וכך עד תחלת מלחמת יום הכיפורים. והקשר למלחמה זו נתבאר בשיחת י"ג תשרי ה'תשל"ד (לקו"ש חי"ד ע' 404 ואילך).

ט' אד"ש הש"ת סה"ש קיץ ה'ש"ת בתחלתו.

כי . . צבאות מלאכי ג, יב.

הכל . . העפר: קהלת ג, כ.

הוצאת קה"ת: בהוצאת תשנ"ט – סי' נז.

סד"ה . . תרכ"ו סה"מ תרכ"ו - הוצאת תשמ"ט - ע' ד.

בכל . . דעהו: משלי ג, ו.

חנוך לנער . . ושם ע' 28.

והימים . . ונעשים אסתר ט, כח.

כמראה . . מלמעלה יחזקאל א, כו.

כל . . המה ישעי' סא, ט.

תהלים עב, ח פרק תהלים המתאים לשנות כ"ק אדמו"ר.

ומשלו . . ים זכרי' ט, יו"ד.

ולעבדו . . אחד: צפני' ג, ט.