ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתד

ב"ה, י"ב סיון, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

לעסקני אנ"ש בכלל, ולחברי הנהלות מוסדות חב"ד במיוחד אשר בעיר ...

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מצו"ב העתק מכתבי לכל עסקנים חובבי תומ"צ - ומובן שעאכו"כ צ"ל המדובר בו בכאו"א השייך לרבותינו נשיאינו, שמסנ"פ על חינוך בנ"י בכל מקום שהם - שיהי' עטה"ק.

ומהנכון שלר"ח תמוז, הוא חודש הגאולה, הבע"ל יגמרו כל התכניות וההכנות וכו' לעבוה"ק האמורה,

ולימי הגאולה יב-יג תמוז הבע"ל - תהיינה כבר כו"כ פעולות ממש. וכל המרבה ה"ז משובח.

ואין לך דבר העומד בפני הרצון ובפרט שזכות הרבים מסייעת וברכות רבותינו נשיאינו על כאו"א תחולנה.

בברכת הצלחה ולבשו"ט בכ"ז.

מנחם שניאורסאהן

נ.ב.

בכדי שתהיינה הפעולות באופן מסודר ובמילא בהצלחה יותר - כדאי שבכל עיר ועיר יהי' ועד שיקשר את העושים והמעשים זע"ז, יתאים ויתווך וירכז וכו'. וגדול כח הרבים וכח הציבור. וכמבואר בדרושי החלצו מאתכם אנשים.


נדפסה בלקו"ש חי"ג ע' 168 ואילך. צילום האגרת ב"התקשרות" גליון תד ע' 11.

מכתבי אגרת הקודמת.

ואין . . הרצון ראה זח"ב קסב, ריש ע"ב.

בדרושי החלצו בלקו"ת פ' מטות (פה, ד ואילך). ד"ה זה תרנ"ט (סה"מ תרנ"ט ע' נג ואילך).