ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתה

ב"ה, י"ג בירחא תליתאי, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ

מוה"ר נחמי' שי' רוזנסקי

שלום וברכה!

כפי שהודיעוני כנראה לא נתקבל מכתבי - אישור קבלת ספרו משנת נחמי', הלכות כלאים.

על כל פנים אכפול תודתי בעד שימת לבבו לשלוח לי ספרו הנ"ל בצירוף ברכתי אשר ה' יצליחו וילך מחיל אל חיל בחילא דאורייתא ודבר ה' זו הלכה, וימלא השי"ת משאלות לבבו לטובה בכל המצטרך לו בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בכבוד ובברכה.

נ.ב. מצו"ב השתתפותי סמלית בהוצאות ההדפסה של הספר.


ספרו משנת נחמי' בירורי שיטות הראשונים והפוסקים במסכת ובהל' כלאים (ירושלים תשכ"ט).

וילך מחיל אל חיל ע"פ תהלים פד, ח. וראה ברכות בסופה. שו"ע אדה"ז או"ח סקנ"ה ס"א. וש"נ.

ודבר ה' זו הלכה שבת קלח, ב.