ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתו

ב"ה, י"ז בירחא תליתאי, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

תלמידי ישיבת תומכי-תמימים ליובאוויטש מאָנטרעאַל, לחג הסיום

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

לקראת חג הסיום, הנני שולח ברכתי להתלמידים המסיימים, בתוככי כל תלמידי ישיבות תומכי-תמימים בכל מקום שהם, שליט"א, אשר יוסיפו חיל בלימוד התורה בתוספת התמדה ושקידה, לימוד על מנת לעשות ולקיים מצותי' בהידור ובשמחה,

וכמודגש כמה פעמים, שענינו של סיום זה אינו כפירוש העולם, אלא הכנה ועלי' לשלב נעלה יותר, ובלשון הידוע מעלין בקודש.

כיון שבשנה זו מועד חג הסיום הוא בסיום ירחא תליתאי בו יהיב אוריאן תליתאי לעם תליתאי על ידי תליתאי ביום תליתאי,

כאן המקום לעורר עוד הפעם, בהמשך להמדובר בהתועדות ונכפל במכתב דיום סיום וחותם ימי התשלומין של חג השבועות, זמן מתן תורתנו,

אשר חוב קדוש וזכות גדול על כל אחד ואחד, ועל אחת כמה וכמה על תלמידי וחניכי ישיבות תומכי-תמימים, לעשות את התלוי בהם, ולכל לראש על ידי - דוגמא חי' ובדברים היוצאים מן הלב, אשר כל בן ובת בישראל יתחנכו בחינוך על טהרת הקודש. ובפרט בימי חדשי הקיץ אשר אז אפשר[ו]יות מיוחדות לעשות ולפעול בזה רבות ונצורות.

ואשרי חלקם של כל אלו שמקרבים לבבות ילדי ישראל לאביהם שבשמים, קירוב אמיתי במעשה בפועל על ידי לימוד התורה וקיום המצוות בכל יום, וכידוע תורת רבותינו בביאור המשנה שנים אוחזין בטלית, כו'.

ויהי רצון שיקויים בהם ובכל אלו שיתחנכו בחינוך על טהרת הקודש על ידי השפעתם ובכלל: אדם מקדש עצמו מעט למטה, מקדשין אותו הרבה מלמעלה. וכמדובר כמה פעמים, אשר ככל שיקדש אדם עצמו למטה הרי זה "מעט" בערך למעלה. ומרובה מידה טובה, שמלמעלה מקדשין אותו "הרבה" אפילו בערך הלמעלה,

עדי נזכה לקיום היעוד אשר תרבה הדעה והחכמה והאמת, שנאמר כי מלאה הארץ דעה את הוי', ולא ילמדו איש את אחיו ואיש את רעהו, כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם.

בברכת הצלחה רבה ולבשורות טובות בכל האמור,

מ. שניאורסאהן

בסיום ירחא: והכל הולך אחר החיתום (ברכות יב, א).

תליתאי . . תליתאי: שבת פח, א. ועיי"ש בפי' ר"נ גאון.

חוב קדוש . . בחינוך: ראה שיחות כ"ק מו"ח אדמו"ר בגודל ענין החינוך עתה בכ"מ: ביום בואו לארצה"ב - ט' אד"ש ה'ש"ת, ולאחר זה לפעמים הכי תכופות (חלקם נדפס בספרי השיחות).

את התלוי . . בחינוך: להעיר ממש"נ (משלי (כב, ו) הדגשה שנוגע לכל ימי חייו דהמחונך): חנוך גו' גם כי יזקין לא יסור ממנה, ולהעיר משערי אורה ד"ה בכ"ה בכסלו פל"ז ואילך.

כל בן ובת בישראל: כי נפש אחת מישראל היא עולם מלא (סנה' לז, א).

כל . . יתחנכו . . הקודש: להעיר מתורת הבעש"ט (הוספות לכתר ש"ט, הוצאת קה"ת, טו, ב) בנוגע לכאו"א מבנ"י: כי תהיו אתם ארץ חפץ אמר ה' צבאות. אָט אַזוי ווי די גרעסטע חכמים וועלען אייביג ניט דערגיין די גרויסע טבעיות'דיגע אוצרות, וועלכע השי"ת האָט טובע געווען בארץ, אַז הכל הי' מן העפר, אָט אזוי קען קיינער ניט דערגיין די גרויסע אוצרות וואָס ליגען אין אידען, וואָס זיי זיינען דעם אויבערשטענס ב"ה ארץ חפץ.

על טהרת הקודש: שגם לימודי חול ועניני הרשות נשמרים מכל דבר לא טהור כאילו היו קודש (ראה חגיגה יט, ב. תו"א יב, ב. ועוד. וראה סד"ה זכור את יוה"ש תרכ"ו). ע"ד הציווי: בכל דרכיך דעהו (טושו"ע או"ח סרל"א).

תורת רבותינו: ד"ה רבי אומר, ה'ש"ת. ובכ"מ.

אדם . . מלמעלה: יומא סיום פרק תליתאי. וראה ד"ה וראיתם (פ' שלח, תרס"ו).

תרבה . . רעהו: רמב"ם הל' תשובה ספ"ט.

כי . . הוי': ישעי' יא, ט. וראה אוה"ת להצ"צ שם.

כי מלאה גו' ולא ילמדו גו': צירוף שני כתובים. וראה זח"ג כג, א.

ולא . . רעהו: כן הוא ברמב"ם שבדפוס, אבל בירמי' לא, לג: ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו. ובזח"ג שם: ולא ילמדו עוד איש את אחיו ואת רעהו. וראה לקוטי לוי יצחק לשם (ס"ע רט): מתחלה איש את אחיו כו' ואח"כ כו' רעהו.

ולא ילמדו . . גדולם: ראה ש' האמונה פט"ז. לקו"א להה"מ ד"ה כי תורה (ה, ד).

כי כולם . . גדולם: ירמי' שם. והקדים קטנם לגדולם כו' (לקוטי לוי יצחק שם מס' ע"ח, עיי"ש).


נדפסה בלקו"ש חי"ג ע' 169 ואילך, והושלמה ע"פ צילום האגרת.

ובלשון הידוע ברכות כח, א. וש"נ. וראה גם לעיל אגרת י'תרעא, ובהנסמן בהערות שם.

במכתב לעיל אגרת י'תתג.

ט' אד"ש הש"ת סה"ש קיץ ה'ש"ת בתחלתו.

ובדברים היוצאים מן הלב ראה ס' הישר לר"ת שער יג, הובא בשל"ה שער האותיות אות ל' (סט, א).

הוספות לכתר ש"ט סימן מד. ובהוצאת תשנ"ט – סי' נז.

כי . . צבאות: מלאכי ג, יב.

סד"ה . . תרכ"ו סה"מ תרכ"ו - הוצאת תשמ"ט - ע' ד.

בכל . . דעהו: משלי ג, ו.

ד"ה . . ה'ש"ת סה"מ ה'ש"ת ע' 75. וראה גם לעיל אגרת י'תשמג, וש"נ.

המשנה ב"מ פ"א מ"א.

ד"ה . . תרס"ו המשך יו"ט של ר"ה תרס"ו ע' רסה.

וכמדובר כמה פעמים ראה גם לעיל אגרת י'תרכב, ובהנסמן בהערות שם.

ומרובה מידה טובה סוטה יא, א. וש"נ.