ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתיא

[כ' סיון, ה'תשל"ג]

וידוע הפס"ד אין דן יחידי אלא אחד (הקב"ה) ובפרט במוסד חינוך שצ"ל הנהלה ובפועל. ומה שפ' ופ' נוהגים בהיפך – הרי ההיזק שגורמים עי"ז להמוסדות (ולעצמם) – מכריח עוד יותר קיום פס"ד הנ"ל. וק"ל. ומצוה לפרסם פס"ד המשנה.


מצילום כתי"ק, על גליון מכתב מנהל מוסד, בתאריך כ' סיון ה'תשל"ג.

הפס"ד אבות פ"ד מ"ח. וראה גם לקמן אגרת י'תתצה.

שצ"ל הנהלה ראה גם לעיל חכ"א אגרת ח'קמד. חט"ו אגרת ה'שמ. ובכ"מ.