ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתיג

ב"ה, כ"ד סיון ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מו"ה שמואל שי'

שלום וברכה!

על מכתבו מיום י"ט סיון, הואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לענות:

"1) כאו"א בפ"ע שואל בפ"ע ומפרש המענה כפי ידיעתו, ופשוט שמתאר המציאות כפי שהוא בפ"ע רואה, ומכאן ולהבא ישלחו השאלות בחתימת כל ההנהלה ובענין משותף – דב' ההנהלות.

2) להשאיר התמונות שכבר ניתנו (באם לאו – תעורר מלחמה וכו'). להוסיף קצת תמונות והעיקר בהטעקסט שיודגש שחב"ד עיקרה בשלבים שלמעלה מגני ילדים ובתיה"ס יסודיים.

3) לשמור על גודל המוצע.

על שאלתו מה צריך להיות הנושא המרכזי...:

4) להדגיש שהמדובר רק ע"ד ההווה.

על כתבו – ואם מספר משפחות תעבורנה בבת אחת תרד בעית הבדידות –:

5) הרי אפשר זה גם בנוגע לעובדי המוסד.

6) באם לאו – תחליט ההנהלה ע"ד משפחות המתאימות מבחינת אורח חייהן לאוירה של המוסד ותמסור להן."

בברכת כט"ס,

בנימין קליין

נ.ב. מפני דחיפות הענין ביקשני הרחמ"א שי' חדקוב לשלוח המכ' אקספרס.


נדפס ב"מקדש מלך" ח"ד ע' שטז.

מו"ה שמואל חפר, מנהל סמינר בית רבקה, שעבר בתקופה זו לכפר חב"ד ב. אגרות נוספות אליו – לעיל ח"כ ז'תקפז, ובהנסמן בהערות שם. חכ"ז י' תמז.

להשאיר התמונות שהוכנו עבור "אלבום חב"ד בישראל". ראה לעיל אגרת י'תשעט.

על כתבו בנוגע להתיישבות משפחות בכפר חב"ד ב'.