ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתטז

[סיון, ה'תשל"ג]

יקבל ימים אלה ע"י הררא"וו שי' חמש עשרה אלף ל"י. ומטובו להודיעני מזה. והוא השתתפות בהוצאות הדירה דבתו הכלה תי'.

איש (גם הרא"וו) אינו יודע מזה, אבל יכול לגלות לזוג' ולבתו תחיינה.


מצילום כתי"ק, על גליון מכתב יו"ר ועד כפר חב"ד, מו"ה שלמה מידנצ'יק, אודות קביעת זמן חתונת בתו בה' תמוז. אגרת נוספת אליו – לקמן י'תתלד.

הררא"וו = הר"ר אפרים וואָלף.