ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתיח

ב"ה, ח' תמוז, תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

הרה"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים וכו'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכ' ובו בקשת ברכה פ"נ מיום ד'.

ובעת רצון יקרא על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

נהנתי להכיר כו"כ מתלמידיו הנעלים ומודרכיו - שיחיו. ויה"ר שמהם יראו וכן יעשו חבריהם שי' וכולם ביחד יעלו בקודש.

בכבוד ובברכה להצלחה עוד יותר בהנ"ל,

מ. שניאורסאהן


מו"ה משה וולפסון. משגיח רוחני בישיבת תורה ודעת.