ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתיט

ב"ה, ח' תמוז תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכ' ובו בקשת ברכה פ"נ מיום כ"ו סיון,

ובעת רצון יקרא על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בברכה שמתוך שמחה ובריאות יוסיף לבש"ט בטוב הנראה והנגלה ובברכת מז"ט לכת"ר ולזוג' הרבנית שתליט"א לקשוה"ת של בנו התמים עובדי' מאיר שי' ובברכת חג הגאולה.


מו"ה דוב יהודא שוחט. אגרות נוספות אליו – לעיל חכ"ז י'רפא, ובהנסמן בהערות שם.