ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתכג

[י"א תמוז, ה'תשל"ג]

לאחרי התאפקות רבה – ולאחרי בקשתי סליחתו ודכו"כ מאנ"ש שי' דלהלן על הנ"ל: למעלה מדרך הטבע לגמרי עלו לאהקת"ו כו"כ אלפים ת[למידים] שידעו רק מחב"ד, ובפשטות ציפו להמשך בחינוך חב"די, מוסדות חינוך החבדיים שבאהקת"ו (לבד בית רבקה) מתרוקנים מת' ר"ל, ההנהלות שלהם "עסוקים" וכו' – והבפו"מ שלהם (לבד מזה שהכריחום. וק"ל): יותר מאלף אנחות ואפילו לא פעולה אחת ראוי' לשמה שיוקלטו הנ"ל בחב"ד, וכנראה מפר"כ האסיפות והמכ' – מחליטים להמשיך בקו זה גם לעת"ל!


מצילום כתי"ק, על גליון מכתב מוהרא"ח גליצנשטיין, מי"א תמוז ה'תשל"ג. אגרות נוספות אליו – לעיל חכ"ז י'לג (ע' מח), ובהנסמן בהערות שם.