ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתכד

ב"ה, ערב י"ב תמוז, חג הגאולה, ה'תשל"ג

לכל אחד ואחד מהברי מצוה יתומי המלחמה והחבלנות בארצנו הקדושה - שליט"א

שלום וברכה רבה!

בערב יום הבהיר יום הולדת וגאולת כ"ק מו"ח אדמו"ר אשר מסר נפשו על הפצת התורה ומצוותי' ועל טובת בני ישראל הגשמית והרוחנית,

אביע השתתפותי בשמחתך לרגל הגיעך לעונת בר מצוה, ויהי רצון שתקבל עליך עול תורתנו תורת חיים ומצוותי' בשמחה ותקיימם מתוך בריאות ומנוחה, כי יתן ה' אלקים אלקי ישראל עושה נפלאות לבדו שלום בארץ ובפרט אשר השנה היא שנת השמיטה שבת לה',

וגדול זכות התורה והמצוות להגן על הארץ ועמנו בכל מקום שהם, ולהטיל אימתה ופחד על כל אויב וצר,

וסגולה מיוחדת במצוות תפילין אשר כהודעת חכמינו ז"ל כל עמי הארץ ייראו ממך ומביאה נצחון לאנשי הצבא,

ובכל זה תגרום נחת רוח אמיתי לאביך ה' יקום דמו, אשר מעולם האמת בו הוא נמצא משגיח בהנעשה את ילדיו, מתענג עונג רב בהנהגתם הטובה, ושמח שמחה גדולה בראותו אשר הולכים הם מחיל אל חיל בתורתנו תורת אמת ומצוותי'.

בברכת מזל טוב להברי מצוה ולכל המשפחה - שליט"א,

מנחם שניאורסאהן


מהעתקה.

כי יתן . . שלום בארץ ע"פ בחוקותי כו, ו.

ה' . . לבדו תהלים עב, יח (פרק תהלים המתאים לשנות כ"ק אדמו"ר).

שנת השמיטה ראה גם לעיל אגרת י'תקס, ובהנסמן בהערות שם.

שבת לה' בהר כה, ב. שם, ד.

ולהטיל אימתה ופחד ע"פ בשלח טו, טז.

כהודעת חכמינו ז"ל ברכות ו, א. וש"נ.

כל עמי הארץ ייראו ממך ע"פ תבוא כח, יו"ד.

ומביאה נצחון ראה הל' קטנות להרא"ש – הל' תפילין סט"ו.

הולכים הם מחיל אל חיל ע"פ תהלים פד, ח. וראה ברכות בסופה. שו"ע אדה"ז או"ח סקנ"ה ס"א. וש"נ.