ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתכו

ב"ה, י"ב תמוז ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

אל הנהלת "גן ישראל"

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מועתק בזה נוסח הברכה אשר הואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח למחנות גן ישראל בקשר עם פתיחתן שנה זו.

מזכיר

ב"ה, ימי הגאולה, תמוז ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

ל"גן ישראל"

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

תהא פתיחת "גן ישראל" וכל משך שהותם בו בהצלחה בכל, ובפרט שהשנה שנה השביעית אשר שבת היא לה' ומסוגלת להוספה בתורה ומצות ולהמשכת שובה ונחת, עונג האמיתי – בעניני הגוף והנפש גם יחד, ושנת המאה להסתלקות הילולא של הרב המגיד אור עולם, ולמהר קיום היעוד שבפרשתנו וקם שבט מישראל, זה מלך המשיח, אשר ירד מים עד ים ומנהר עד אפסי ארץ, וישראל עושה חיל.

בברכת חג הגאולה,

מנחם שניאורסאהן

גן ישראל: כפשוטו (עושה פירות המתאימים לישראל) וכמשמעו – גינוני (ע"י הפירות עושים דירה וקבע לישראל – וראה בד"ה באתי לגני (ה'שי"ת) לבעל הגאולה).

השביעית: וכל השביעין חביבין (ויק"ר פכ"ט, יא).

ומסוגלת להוספה: ספורנו (בהר כה, ד).

להוספה בתורה: ראה ברכות (לה, ב) אפשר אדם חורש כו' תורה כו'.

ומצות: (ע"י ההוספה ב)לימוד שמביא לידי (הוספה ב)מעשה.

שובה . . האמתי: ראה רשימות ה"צמח צדק" לתהלים (צב, א. ובמילואים שם).

הגוף והנפש: שברוחניות הם: מצות (אברים, גרמוהי) ותורה (דם – הוא הנפש –, חיוהי) – ראה תניא פכ"ג (ובהגהות הצ"צ לשם). לקו"ת במדבר יג, א.

אור עולם: הקדמת בני אדה"ז להשו"ע שלו.

זה מלך המשיח: רמב"ם הל' מלכים רפי"א.

ירד . . ארץ: תהלים עב, ח.

וישראל עושה חיל: ראה זוהר ס"פ שבוע זה.


וכמשמעו . . לבעל הגאולה) ס' המאמרים תש"י ע' 111 ואילך.

שנה השביעית ראה גם לעיל אגרת י'תקס, ובהנסמן בהערות שם.

שנה השביעית . . שבת היא לה' בהר כה, ב. ד.

לימוד שמביא לידי . . מעשה ראה קידושין מ, ב. וש"נ.

שובה ונחת ראה ישעי' ל, טו.

מצות (אברים תקו"ז ת"ל (עד, סע"א).

גרמוהי . . חיוהי: ראה תקו"ז בהקדמה (ג, ב).

דם – הוא הנפש: פר' ראה יב, כג.

היעוד שבפרשתנו בלק כד, יז. שם, יח.

תהלים עב פרק תהלים המתאים לשנות כ"ק אדמו"ר.