ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתלד

[ח"י תמוז, ה'תשל"ג]

1) ?! ויה"ר שעכ"פ מעתה יהי' בקצב הדרוש ובממדים הכי גדולים וד"ל.

2) בכ"ז כהחלטת ועד כחב"ד, וכמובן רצוי' (ובכל כיו"ב) התאמה עם הנהלת נה"ח ודלוד.


מצילום כתי"ק, על גליון מכתב יו"ר ועד כפר חב"ד, מו"ה שלמה מידנצ'יק, מיום ח"י תמוז ה'תשל"ג. אגרת נוספת אליו – לעיל י'תתטז.

מעתה יהי': בניית דירות מגורים.

בכ"ז השיקול למי יש זכות קדימה לדיור בכחב"ד.